Privaatsuspoliitika

Kehtiv alates 07.01.2019

Käesolev Privaatsuspoliitika kirjeldab reegleid, mille järgi Pocopay töötleb mistahes Pocopay rakendust kasutava isiku ja/või mistahes Pocopay teenuseid kasutava isiku isikuandmeid.

1. Definitsioonid

Lisaks mujal käesolevas Privaatsuspoliitikas defineeritud mõistetele, on järgmistel suure algustähega mõistetel käesolevas Privaatsuspoliitikas järgmine tähendus: Mõisted, mis on defineeritud siin samas all: GDPR: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) Kaart: Sinu Pocopay poolt välja antud maksekaart Maksekonto: Sinu Pocopay juures avatud maksekonto Maksekonto Tingimused: pocopay.com lehel avaldatud Pocopay Maksekonto Tingimused Pocopay: AS Pocopay, Eesti õiguse alusel asutatud äriühing, registrikood 12732518, aadress Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, Estonia Privaatsuspoliitika: käesolev Privaatsuspoliitika Sina: mistahes Pocopay rakendust kasutav isik ja/või mistahes Pocopay teenuseid kasutav isik Top-Up Kaart: maksekaart, mis ei ole Sinu Pocopay Kaart, mida Sa kasutad oma Maksekontole vahendite lisamiseks Mõisted, mis on defineeritud Maksekonto Tingimustes: Laps: defineeritud Maksekonto Tingimustes Lapsekonto: defineeritud Maksekonto Tingimustes

2. Millistel põhimõtetel minu isikuandmeid töödeldakse?

Sinu isikuandmete töötlemisel järgib Pocopay järgmisi põhimõtteid: 2.1. Pocopay töötleb Sinu isikuandmeid üksnes kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitika ning asjakohaste õigusaktidega; 2.2. Pocopay kogub ja töötleb Sinu isikuandmeid üksnes käesolevas Privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkidel; 2.3. Pocopay tagab, et isikuandmed, mida Pocopay kogub, on: 2.3.1. asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel töötlemiseks; 2.3.2. õiged ja ajakohased; ning 2.3.3. säilitatud üksnes nii kaua kui käesolevas Privaatuspoliitikas sätestatud eesmärkidel tarvis. Pocopay kohaldab asjakohaseid tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada Sinu isikuandmete kättesaadavus, õigsus, terviklus ja konfidentsiaalsus.

3. Millist tüüpi isikuandmeid Pocopay kogub?

3.1. Isikuandmed, mida Pocopay võib koguda ja töödelda on järgmised: 3.1.1. Põhiandmed – Sinu põhilised isikuandmed, sealhulgas Sinu täisnimi, sünniaeg, isikukood, kodakondsus, residentsus, elukoha aadress, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, elukutse/amet, Sinu foto või videosalvestis, mille Sa oled Pocopayle edastanud, et ennast tuvastada. 3.1.2. Dokumendiandmed – Andmed, mis Pocopay on saanud Sinu isikut tõendavalt dokumendilt, mille sa oled Pocopayle edastanud, sealhulgas dokumendi number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppemise kuupäev, välja andnud asutuse nimi, Sinu dokumendi foto- või videosalvestis, mille Sa oled Pocopayle enda tuvastamiseks edastanud. 3.1.3. Taustakontrolli Andmed – Andmed, mida Pocopay kogub asjakohastest rahapesualastest õigusaktidest tulenevate hoolsuskohustuste täitmiseks Sinult endalt ning asjakohastest andmebaasidest, sealhulgas andmed selle kohta, kas Sa oled olnud seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega, kas Sind on süüdistatud kuriteos, kas Sa oled olnud rahvusvaheliste finantssanktsioonide subjektiks, kas Sa oled olnud avalikus ametis või kas Sa oled avalikku ametit kandnud isiku pereliige või lähedane kaastöötaja. 3.1.4. Tehinguandmed – Sinu Maksekontole ja Sinu Maksekontolt tehtud tehingute detailid, sealhulgas maksja ja makse saaja nimi ja konto number ning makse kuupäev, kellaaeg, valuuta, summa ning selgitus. 3.1.5. Kaardi Andmed – Sinu Kaardi andmed, sealhulgas Sinu Kaardi number, Sinu Kaardile trükitud nimi, Sinu Kaardi kehtivuse lõppemise kuupäev ning Sinu Kaardi CVV kood (kaardi taha trükitud 3-kohaline turvakood). 3.1.6. Top-Up Kaardi Andmed – Sinu Top-Up Kaardi andmed, sealhulgas Sinu Top-Up Kaardi viimased 4 numbrit, Sinu Top-Up Kaardile trükitud nimi, Sinu Top-Up Kaardi kehtivuse lõppemise kuupäev. 3.1.7. Seadme Andmed – Teave, mis puudutab seadet, millelt Sa Pocopay rakendust kasutad, sealhulgas seadme mudel, nimi ja mistahes muu identifikaator ning selle võrgu IP-aadress, mille vahendusel Sa Pocopay rakendust kasutad. 3.1.8. Eelistuste Andmed – Sinu Pocopay rakenduses valitud eelistused (keele eelistused, tehingute limiidid, jne). 3.1.9. Kontaktide Andmed – Sinu seadmes olev kontaktide nimekiri. 3.1.10. Kasutajatoe Andmed – Sinu ja Pocopay kasutajatoe vaheline suhtlus (e-kirjad ja chat‑logid). 3.1.11. Kasutuse Andmed – Andmed Sinu Pocopay rakenduse kasutamise kohta (nt teave selle kohta, milliseid Pocopay rakenduse funktsionaalsusi Sa kasutad, milliseid mitte, jne). 3.1.12. Maksuresidentsuse Andmed – Sinu maksuresidentsuse andmed. 3.1.13. Muud Andmed – Muud käesolevas punktis 3.1 nimetamata andmed, mis Pocopay rakenduse kasutamisel tekivad (nt maksetele lisatud gif-failid, rahasoovidele lisatud kommentaarid, jne).

4. Miks Pocopay minu isikuandmeid töötleb?

4.1. Pocopay kogub ja töötleb Sinu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 4.1.1. Seadusest Tulenevad Eesmärgid – täitmaks mingit õigusaktist tulenevat kohustust, sealhulgas kohusust:

 • (a) vältida rahapesu, terrorismi rahastamist ning pettust;
 • (b) tagada rahvusvaheliste finantssanktsioonide täitmine;
 • (c) tagada Pocopay makseteenuste turvalisus;
 • (d) jagada maksuhalduriga maksualase teabevahetuse õigusaktides nõutud teavet;
 • (e) täita järgmiste isikute õiguspäraseid päringuid ja käske:
  • (i) avaliku võimu asutused, kellega Pocopay on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud koostööd tegema, sealhulgas kohtud, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, politsei, finantsjärelevalveasutused, rahapesu järelevalveasutused, maksuhaldurid;
  • (ii) teised makseteenuseosutajad ning muud eraõiguslikud isikud, kellega Pocopay on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud koostööd tegema, sealhulgas Sinu autoriseerimisel, kontoteabe teenusepakkujad ja makse algatamise teenuse pakkujad.

4.1.2. Lepingust Tulenevad Eesmärgid – osutamaks Sulle Pocopay teenuseid vastavalt Sinu ja Pocopay vahel sõlmitud lepingule. 4.1.3. Pettuste Monitoorimise Eesmärgid – monitoorimaks ja vähendamaks maksepettusi. 4.1.4. Analüütilised Eesmärgid – saamaks paremini aru Pocopay kasutajate eelistustest ning sellest, kuidas Pocopay kasutajad Pocopay rakendust kasutavad. Töödeldes Sinu andmeid Analüütilistel Eesmärkidel, on Sinu andmed osaks suurest andmete kogumist. Pocopay ei analüüsi Sinu isiklikke eelistusi ega Sinu isiklikku Pocopay rakenduse kasutust. 4.1.5. Turunduslikud Eesmärgid – saatmaks Sulle Pocopay toodetest ja teenustest turundusliku sisuga e-kirju. 4.1.6. Lisafunktsionaalsused – pakkumaks Sulle selliseid Pocopay rakenduse lisafunktsionaalsusi, mis eeldavad Sinu nõusolekut:

 • (a) Näita Teistele Funktsionaalsus – funktsionaalsus, mis näitab teistele Pocopay kasutajatele, et Sa oled Pocopay kasutaja;
 • (b) Kontrolli Kontakte Funktsionaalsus – funktsionaalsus, mis näitab Sulle, millised Sinu kontaktid on Pocopay kasutajad;
 • (c) Kaardi Andmete Uuendamise Funktsionaalsus – funktsionaalsus, mis uuendab automaatselt Sinu Kaardi Andmed MasterCardi ja nende veebikaupmeestega, kelle juures Sa oma Kaardi Andmed salvestanud oled.

5. Kas Pocopay töötleb minu isikuandmeid automatiseeritud otsuste tegemiseks või profileerimiseks?

Pocopay ei töötle Sinu isikuandmeid automatiseeritud otsuste tegemiseks.  Pocopay on aga seaduse alusel kohustatud hindama Sinu ja Sinu tehingutega seotud rahapesu, terrorismi rahastamise ja pettuse riski. Vastavat hindamist teostatakse osaliselt automatiseeritult ning see sisaldab profileerimist.

6. Milliseid isikuandmeid millistel eesmärkidel kasutatakse?

6.1. Pocopay töötleb järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 6.1.1. Põhiandmed – Seadusest Tulenevad Eesmärgid, Lepingust Tulenevad Eesmärgid, Pettuste Monitoorimise Eesmärgid, Analüütilised Eesmärgid, ning Sinu nõusolekul ka Turunduslikud Eesmärgid ja/või Näita Teistele Funktsionaalsus. 6.1.2. Dokumendi Andmed – Seadusest Tulenevad Eesmärgid. 6.1.3. Seadme Andmed – Seadusest Tulenevad Eesmärgid, Lepingust Tulenevad Eesmärgid ning Analüütilised Eesmärgid. 6.1.4. Tehinguandmed – Seadusest Tulenevad Eesmärgid, Lepingust Tulenevad Eesmärgid, Pettuste Monitoorimise Eesmärgid ning Analüütilised Eesmärgid. 6.1.5. Eelistuste Andmed – Lepingust Tulenevad Eesmärgid ning Analüütilised Eesmärgid. 6.1.6. Kaardi Andmed – Lepingust Tulenevad Eesmärgid ning Kaardi Andmete Uuendamise Funktsionaalsus. 6.1.7. Top-Up Kaardi Andmed –Lepingust Tulenevad Eesmärgid. 6.1.8. Kontaktide Andmed – Kontrolli Kontakte Funktsionaalsus. 6.1.9. Taustakontrolli Andmed – Seadusest Tulenevad Eesmärgid. 6.1.10. Kasutajatoe Andmed – Lepingust Tulenevad Eesmärgid ning Analüütilised Eesmärgid. 6.1.11. Kasutuse Andmed – Analüütilised Eesmärgid. 6.1.12. Maksuresidentsuse Andmed – Seadusest Tulenevad Eesmärgid. 6.1.13. Muud Andmed – Lepingust Tulenevad Eesmärgid.

7. Millistel alustel Pocopay minu isikuandmeid töötleb?

7.1. Pocopay töötleb Sinu isikuandmeid järgmistel õiguspärastel alustel: 7.1.1. Seadusest Tulenevad Eesmärgid – GDPR art 6 ( 1 ) ( c ), kuivõrd vastav töötlemine on vajalik Pocopayle asjakohastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. 7.1.2. Lepingust Tulenevad Eesmärgid – GDPR art 6 ( 1 ) ( b ), kuivõrd vastav töötlemine on vajalik Sinu ja Pocopay vahelise lepingu täitmiseks või lepingusse astumiseks. 7.1.3. Pettuste Monitoorimise Eesmärgid – GDPR art 6 ( 1 ) ( f ), kuivõrd Pocopayl on vastavaks töötlemiseks piisav õigustatud huvi – monitoorimaks ja vähendamaks maksepettusi. 7.1.4. Analüütilised Eesmärgid – GDPR art 6 ( 1 ) ( f ), kuivõrd Pocopayl on vastavaks töötlemiseks piisav õigustatud huvi – saamaks paremini aru Pocopay kasutajate eelistustest ning sellest, kuidas Pocopay kasutajad Pocopay rakendust kasutavad. 7.1.5. Turunduslikud Eesmärgid – GDPR art 6 ( 1 ) ( a ), kuivõrd vastav töötlemine põhineb Sinu nõusolekul. 7.1.6. Lisafunktsionaalsused – GDPR art 6 ( 1 ) ( a ), kuivõrd vastav töötlemine põhineb Sinu nõusolekul.

8. Millised Pocopay andmetöötlusprotsessid eeldavad minu nõusolekut?

8.1. Pocopayl on vaja Sinu nõusolekut juhul, kui Pocopay töötleb Sinu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 8.1.1. Turunduslikud Eesmärgid; 8.1.2. Lisafunktsionaalsused. 8.2. Pocopay ei töötle Sinu isikuandmeid ülal punktis 7.1 nimetatud eesmärkidel, kui Sa ei ole andnud selleks Pocopayle eelnevalt oma nõusolekut. 8.3. Juhul, kui Pocopay soovib töödelda Sinu isikuandmeid mistahes uuel eesmärgil, mis vajab Sinu nõusolekut, siis ei töötle Pocopay Sinu isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui Pocopay on saanud Sinult Sinu andmete selliseks töötlemiseks nõusoleku.

9. Kuidas ma saan oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut tagasi võtta?

9.1. Sa saad oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku võtta igal ajal tagasi järgmiselt: 9.1.1. Lisafunktsionaalsused:

 • (a) Näita Teistele Funktsionaalsus – mine Pocopay rakenduses oma profiili alla, vali seaded, muuda seadet “Näita teistele, et ma olen Pocopay kasutaja“;
 • (b) Kontrolli Kontakte Funktsionaalsus – mine oma telefoni seadetesse, vali Privaatsus, vali Kontaktid, muuda seadet „Pocopay” (võib erineda sõltuvalt Sinu telefoni operatsioonisüsteemist);
 • (c) Kaardi Andmete Uuendamise Funktsionaalsus – võta ühendust Pocopay kasutajatoega aadressil support@pocopay.com;

9.1.2. Turunduslikud Eesmärgid:

 • (a) mine Pocopay rakenduses oma profiili alla, vali Seaded, vali seade “Luba Pocopayl saata mulle turundusliku sisuga e-kirju ”.

9.2. Sinu nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

10. Kas mul on seadusest tulenev kohustus anda Pocopayle oma isikuandmeid?

Ei, Sul ei ole seadusest tulenevat kohustust anda Pocopayle enda isikuandmeid. Küll aga on Pocopayl seadusest tulenev kohustus koguda Sinu isikuandmeid.

11. Kas minu isikuandmete Pocopayle andmine on eelduseks sellele, et saaksin kasutada Pocopay teenuseid?

Jah, selleks, et Pocopay saaks Sulle oma teenuseid pakkuda, peab Pocopay koguma ja töötlema Sinu isikuandmeid. Juhul, kui Pocopay ei saa Sinu isikuandmeid koguda või töödelda, siis ei saa Pocopay Sulle oma teenuseid osutada. Pocopay ei vaja aga Sinu Kontaktide Andmeid, et Sulle teenuseid osutada. Kontaktide Andmed on vajalikud üksnes Kontrolli Kontakte Funktsionaalsuse jaoks.

12. Milliseid muid allikaid peale minu enda Pocopay minu isikuandmete kogumiseks kasutab?

Pocopay kogub Taustakontrolli Andmeid ka muudest allikatest peale Sinu. Sellised allikad on näiteks andmebaasid isikutest, kes on olnud seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega, andmebaasid isikutest, keda on süüdistatud kuriteos, andmebaasid inimestest, kes on olnud seotud rahvusvaheliste kuritegudega, andmebaasid inimestest, kes on olnud avalikus ametis, jne. Mõned nendest andmebaasidest on avalikult kättesaadavad ning mõned ei ole.

13. Kui kaua Pocopay minu isikuandmeid säilitab?

13.1. Pocopay säilitab Sinu isikuandmeid järgmiste perioodide vältel: 13.1.1. Tehinguandmed – 8 aastat pärast Sinu Maksekonto sulgemist. Pocopay on kohustatud säilitama selliseid andmeid sellise perioodi vältel tulenevalt raamatupidamis- ja maksundusalasetest õigusaktidest. 13.1.2. Põhiandmed, Dokumendi Andmed, Taustakontrolli Andmed, Kaardi Andmed, Top-Up Kaardi Andmed, Maksuresidentsuse Andmed – 5 aastat pärast Sinu Pocopay Konto sulgemist. Eesti Rahapesu Andmebüroo nõudel võidakse neid andmeid hoida veel täiendavalt kuni 5 aastat. Pocopay on kohustatud säilitama selliseid andmeid sellise perioodi vältel tulenevalt rahapesu tõkestamise õigusaktidest või, Maksuresidentsuse Andmete osas, tulenevalt maksualase teabevahetuse õigusaktidest. 13.1.3. Seadme Andmed, Eelistuste Andmed, Muud Andmed – Kustutatakse peatselt pärast Sinu Maksekonto sulgemist. Pocopay peab selliseid andmeid sellise perioodi vältel säilitama selleks, et Sinu Maksekonto ja Pocopay rakendus töötaksid. 13.1.4. Kasutuse Andmed, Kasutajatoe Andmed – 1 aasta pärast andmete tekkimist. Pocopay säilitab selliseid andmeid sellise perioodi vältel seetõttu, et sellise perioodi vältel on andmed veel Analüütilistel Eesmärkidel asjakohased. 13.1.5. Kontaktide Andmed – ei salvestatagi. Pocopay ei salvesta Sinu Kontaktide Andmeid. Kontrolli Kontakte Funktsioon kontrollib Kontaktide Andmeid otse Sinu telefonist. 13.2. Ülal punktis 13.1 sätestatud perioodide möödumisel kustutab Pocopay Sinu isikuandmed.

14. Kus Pocopay minu isikuandmeid hoiab?

Pocopay hoiab Sinu isikuandmeid serverites, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas. Pocopay partnerid võivad hoida Sinu isikuandmeid ka serverites, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või töödelda Sinu isikuandmeid muul moel väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Sellisel juhul kohaldab Pocopay punktis 18.1.3 sätestatud täiendavaid kaitsemeetmeid.

15. Millised on minu isikuandmetega seotud õigused?

15.1. Seoses Sinu isikuandmete töötlemisega, on Sul järgmised õigused: 15.1.1. Õigus Teabele – Sul on õigus saada käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud teavet. Käesoleva Privaatsuspoliitika kehtiv versioon on igal ajal pocopay.com veebilehelt kättesaadav. 15.1.2. Õigus Andmetega Tutvuda – Sul on õigus nõuda, et Pocopay annaks Sulle koopia Sinu isikuandmetest, mida Pocopay töötleb. 15.1.3. Õigus Andmete Parandamisele – Sul on õigus nõuda, et Pocopay parandaks Sinu isikuandmed, kui need on ebaõiged või puudulikud. 15.1.4. Õigus Andmete Kustutamisele – Sul on õigus nõuda, et Pocopay kustutaks Sinu isikuandmed, välja arvatud juhul, kui Pocopay on asjakohaste õigusaktide või Sinu ja Pocopay vahel sõlmitud lepingu alusel kohustatud Sinu isikuandmeid edasi töötlema, või kui Pocopayl on Sinu isikuandmete jätkuvaks töötlemiseks muu õiguspärane alus. Vastavalt punktis 12 selgitatule kustutab Pocopay Sinu isikuandmed nii pea, kui Pocopayl pole enam Sinu isikuandmete töötlemiseks õiguspärast alust. 15.1.5. Õigus Andmete Töötlemise Piiramisele – Sul on õigus nõuda, et Pocopay piiraks Sinu isikuandmete töötlemist, kui Sinu isikuandmed on ebaõiged või puudulikud, või kui Sinu isikuandmete töötlemine on õigusvastane. 15.1.6. Õigus Andmete Ülekandmisele – Sul on õigus nõuda, et Pocopay annaks Sulle või, kui see on tehniliselt teostatav, siis ka Sinu poolt määratud kolmandale isikule masinloetavas formaadis koopia Sinu isikuandmetest, mille Sa oled ise Pocopayle esitanud ning mida töödeldakse Sinu nõusoleku või Sinu ja Pocopay vahelise lepingu alusel. 15.1.7. Õigus Esitada Vastuväiteid – Sul on õigus esitada vastuväiteid Sinu isikuandmete töötlemisele, kui Sa leiad, et Pocopayl puudub Sinu isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus. Töötlemise osas, mis põhineb Sinu nõusolekul, võid Sa alati oma nõusoleku tagasi võtta, järgides punktis 8.1 toodud juhiseid. 15.1.8. Õigus Esitada Kaebusi – Sul on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas kaebusi vastavalt punktis 21 täpsemalt kirjeldatule. 15.2. Sa saad oma käesolevas punktis 14 viidatud õigusi kasutada, kasutades vastavaid Pocopay rakenduse funktsionaalsusi või saates vastavasisulise kirja aadressil privacy@pocopay.com. Kui Sa soovid oma Maksekonto teise teenusepakkuja juurde üle viia, siis andmete ülekandmise õiguse asemel, võid Sa järgida ka siin lehel olevaid juhiseid. 15.3. Pocopay annab endast parima, et vastata Sinu käesoleva punkti 14 alusel saadetud taotlusele 1 nädala jooksul. GDPR art 12 ( 3 ) alusel peab Pocopayl Sulle vastama hiljemalt 1 kuu jooksul. Juhul, kui see on Pocopayle esitatud taotluste arvu ja keerukust arvestades vajalik, siis on Pocopayl GDPR art 12 ( 3 ) alusel õigus vastata Sulle ka hiljemalt 3 kuu jooksul.

16. Kuidas töötleb Pocopay minu Lapse andmeid juhul, kui ma avan Lapsekonto?

16.1. Kui Sa avad Lapsekonto, siis töötleb Pocopay Sinu lapse isikuandmeid samamoodi nagu Sinu isikuandmeid vastavalt käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatule. 16.2. Küll aga, erinevalt Sinu isikuandmete töötlemisest, ei töötle Pocopay Sinu Lapse isikuandmeid Turunduslikel Eesmärkidel. See tähendab, et Pocopay ei saada Sinu Lapsele turundusliku sisuga sõnumeid – hoolimata sellest, et Sinu laps võib Pocopay rakenduses oma profiili ja seadete all näha turunduslike sõnumite saatmise nõusolu nuppu. 16.3. Sa võid oma Lapse Lapsekonto alati sulgeda, saates vastavasisulise avalduse aadressil support@pocopay.com.

17. Kes veel, peale Pocopay, võib minu isikuandmeid saada?

17.1. Töödeldes Sinu isikuandmeid, võib Pocopay jagada elemente Sinu isikuandmetest järgmistele kolmandatele osapooltele: 17.1.1. avaliku võimu kandjad ning teised finantsteenuste osutajad, kellele Pocopay on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud Sinu isikuandmeid väljastama; 17.1.2. serverimajutajad, kes majutavad Pocopay servereid; 17.1.3. maksete töötlejad ning maksesüsteemide operaatorid, kes töötlevad Sinu tehinguid; 17.1.4. identifitseerimisteenuste pakkujad, kes aitavad Pocopayl tuvastada Sinu isikut ning hankida Taustakontrolli Andmeid; 17.1.5. kaarditootjad, kes toodavad Sinu Kaardi; 17.1.6. suhtlusteenuste pakkujad, kes vahendavad e-kirju, kõnesid, SMS-e ning muud Sinu ja Pocopay vahelist suhtlust; 17.1.7. kullerid, kes aitavad Pocopayl toimetada Sulle kirju (nt kirju Sinu Kaardi ning PIN-koodidega); 17.1.8. partnerid, kelle juures on Pocopay organiseerinud Sulle kingituse, soodustuse või muu eripakkumise; 17.1.9. muud Pocopay teenuste osutamisega seotud osapooled. 17.2. Ülal punktis 17.1 viidatud koostööpartnerid võivad asuda nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka sellest väljaspool. Kui mõni punktis 17.1 viidatud koostööpartner asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, siis kohaldab Pocopay punktis 18.1.3 sätestatud täiendavaid kaitsemeetmeid.

18. Milliseid turvameetmeid Pocopay minu isikuandmete kolmandatele osapooltele jagamisel rakendab?

18.1. Jagades Sinu isikuandmeid kolmandatele osapooltele, rakendab Pocopay järgmisi turvameetmeid (välja arvatud punktis 18.2 täpsustatud osas): 18.1.1. Pocopay sõlmib sellise kolmanda osapoolega andmete töötlemise lepingu; 18.1.2. Pocopay veendub, et selline kolmas osapool võtab endale kohustuse rakendada asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid tagamaks Sinu isikuandmete kaitse vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale ning asjakohastele õigusaktidele; 18.1.3. Pocopay veendub, et:

 • (a) vastav kolmas osapool on asutatud jurisdiktsioonis, mida Euroopa Komisjon on tunnustanud kui piisava isikuandmete kaitse tasemega jurisdiktiooni; või
 • (b) andmete töötlemisele kohalduvad muud GDPR-is sätestatud asjakohased katsemeetmed

18.2. Pocopay ei saa ülal punktis 18.1 nimetatud turvameetmeid rakendada juhul, kui Pocopay jagab Sinu isikuandmeid avaliku võimu kandjatele ning teistele finantsteenuste osutajatele, kellele Pocopay on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud Sinu isikuandmeid väljastama.

19. Kuidas käesolevat Privaatsuspoliitikat muuta võib?

Pocopay võib aeg-ajalt käesolevat Privaatsuspoliitikat muuta. Käesoleva Privaatsuspoliitika uuendamisel teavitav Pocopay Sind uuest Privaatsuspoliitikast e-kirja või Pocopay rakenduse vahendusel. Juhul, kui uus Privaatsuspoliitika viitab Sinu isikuandmete töötlemisele sellisel uuel eesmärgil, mis vajab Sinu nõusolekut, siis ei töötle Pocopay Sinu isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui Pocopay on saanud Sinult Sinu andmete selliseks töötlemiseks nõusoleku.

20. Kust ma käesoleva Privaatsuspoliitika kehtiva versiooni leian?

Käesoleva Privaatsuspoliitika kehtiv versioon on pocopay.com veebilehelt igal ajal kättesaadav. Käesoleva Privaatsuspoliitika kehtiv versioon on kättesaadav ka Pocopay rakenduse kaudu, eeldusel, et Sinu Pocopay rakendus on uuendatud kõige uuema versioonini.

21. Kes on minu isikuandmete vastutav töötleja?

Sinu isikuandmete vastutav töötleja on AS Pocopay, Eesti õiguse alusel asutatud äriühing, registrikood 12732518, aadress Pärnu mnt 18, 10141 Tallinn, Eesti.

22. Kuhu ma seoses enda isikuandmete töötlemisega päringuid, taotlusi ja kaebusi edastada saan?

22.1. Juhul, kui Sul on seoses Sinu isikuandmete töötlemisega päringuid, taotlusi, kaebusi, siis Sa võid need edastada aadressil privacy@pocopay.com. 22.2. Juhul, kui Sul on seoses Sinu isikuandmete töötlemisega kaebusi, siis Sa võid need edastada Eesti Andmekaitseinspektsioonile või selle riigi andmekaitse järelevalvele, kus asub Sinu alaline elukoht.

23. Kuidas ma Pocopay andmekaitseametnikuga ühendust saan?

Sa saad Pocopay andmekaitseametnikuga ühendust aadressil privacy@pocopay.com.