Maksekonto Tingimused

Kehtivad alates 01.02.2018

Käesolevad Maksekonto Tingimused sätestavad Pocopay ja Kliendi õigused ja kohustused seoses Kliendile Pocopay juures avatud maksekontoga. Kliendi ja Pocopay vahelisele Maksekonto Lepingule kohaldatakse lisaks käesolevatele Maksekonto Tingimustele ka Pocopay kodulehel avaldatud Üldtingimusi. Käesolevad Maksekonto Tingimused ja Üldtingimused moodustavad koos Kliendi ja Pocopay vahelise Maksekonto Lepingu.

1. Mõisted

Üldtingimustes defineeritud suure algustähega mõisted omavad sama tähendust ka käesolevates Maksekonto Tingimustes. Lisaks Üldtingimustes kasutatud mõistetele kasutatakse käesolevates Maksekonto Tingimustes ka alljärgnevaid suure algustähega mõisteid, millel on käesolevates Maksekonto Tingimustes alljärgnevad tähendused:

Arvelduspäev: iga päev, välja arvatud laupäev, pühapäev, 1. jaanuar, suur reede, ülestõusmispühade teine püha, 1. mai, 25. detsember ja 26. detsember;

Autentimismakse: rahaülekanne, mille Klient teeb Pocopay palvel ja Kliendi isiku tuvastamise eesmärgil mõnelt Kliendi nimel Euroopa Majanduspiirkonna krediidiasutuses avatud kontolt Kliendile Pocopay juures avatud Maksekontole;

Laps: Lapsekontot kasutama õigustatud Kliendi alaealine laps või eestkostetav;

Lapsekonto: Kliendi nimel avatud täiendav konto, mille kasutamise õigus on Kliendi Lapsel;

Maksekonto Leping: Üldtingimustest ja käesolevatest Maksekonto Tingimustest koosnev leping, mis sätestab Pocopay ja Kliendi õigused ja kohustused käesolevates Maksekonto Tingimustes sätestatud teenuste osutamisel;

Maksekonto Limiit: maksimaalne summa, mille ulatuses on Kliendil võimalik teatud perioodi vältel Maksekontolt makseid teha;

Maksekonto Tingimused: käesolevad Maksekonto Tingimused;

Tavamakse: Maksekontolt tehtav makse, mille tegemiseks ei kasutata Kaarti;

Üldtingimused: Pocopay kodulehel avaldatud Pocopay teenuste üldtingimused.

2. Sõlmimine ja jõustumine

2.1. Maksekonto Lepingu sõlmimiseks esitab Klient Pocopayle Pocopay rakenduse vahendusel Pocopay poolt nõutud andmed ning kinnitab, et on käesolevates Maksekonto Tingimustes ja Üldtingimustes sätestatuga nõus. Maksekonto Leping loetakse sõlmituks ja jõustunuks Pocopay rakenduses eelnimetatud kinnituse andmisega. Maksekonto Lepingu sõlmimisel saadab Pocopay selle kohta Kliendile Pocopay rakenduse ja/või Kliendi e‑posti vahendusel kinnituse.

2.2. Juhul, kui Maksekonto Leping sõlmitakse muul viisil kui Pocopay rakenduse vahendusel, siis loetakse Maksekonto Leping sõlmituks ja jõustunuks käesolevate Maksekonto Tingimuste allkirjastamisega nii Kliendi kui Pocopay poolt. Sellisel juhul Pocopay Kliendile Maksekonto Lepingu sõlmimise kohta eraldi kinnitust ei saada.

3. Osutatavad teenused

3.1. Maksekonto Lepingu alusel avab Pocopay Kliendile Maksekonto. Maksekontot on Kliendil võimalik kasutada rahaülekannete tegemiseks ja vastu võtmiseks.

3.2. Maksekontol on võimalik hoida üksnes euro valuutat. Maksekontol ei ole võimalik hoida muid valuutasid peale euro.

3.3. Maksekontolt on võimalik teha rahaülekandeid üksnes sellistele kontodele ning Maksekontole on võimalik teha rahaülekandeid üksnes sellistelt kontodelt, mis kuuluvad SEPA (Single European Payments Area) makse- ja arveldusüsteemi.

4. Maksekonto kasutamine

4.1. Kliendil on võimalik Maksekontot kasutada üksnes pärast seda, kui Klient on end Pocopay poolt nõutud viisil Autentinud. Kliendi Autentimiseks võib Pocopay paluda Kliendil teha mingi toimingu, näiteks sooritada Autentimismakse.

4.2. Maksekontot on õigus kasutada üksnes Kliendil endal.

4.3. Juhul, kui Kliendil on kahtlus, et tema Maksekonto võib olla sattunud mõne kolmanda isiku käsutusse, Kliendi Maksekontot on kasutatud ilma Kliendi nõusolekuta või teadmiseta või esinevad muud asjaolud, mille tulemusel võib mõnel kolmandal isikul olla võimalik Kliendi Maksekontot kasutada, siis kohustub Klient viivitamata teavitama sellest Pocopay kasutajatuge ning Pocopay rakenduse vahendusel iseseisvalt või juhul, kui see ei ole iseseisvalt võimalik, siis Pocopay kasutajatoe abiga Maksekonto Autentimisvahendid välja vahetama ja/või Maksekonto blokeerima.

5. Maksekonto Limiit

5.1. Maksekonto Limiit on vaikimisi piiratud 5000 euroga ühes kalendrikuus.

5.2. Juhul, kui Klient soovib Maksekonto Limiiti suurendada või vähendada, siis pöördub Klient Pocopay kasutajatoe poole. Juhul, kui Klient soovib Maksekonto Limiiti suurendada, on Pocopayl on õigus nõuda Kliendilt Maksekonto Limiidi suurendamise vajadust põhjendavaid ja tõendavaid andmeid ja dokumente.

5.3. Pocopay suurendab Maksekonto Limiiti üksnes Pocopay enda otsusel. Pocopayl ei ole kohustust Kliendi Maksekonto Limiiti suurendada.

5.4. Juhul, kui Kliendi Maksekonto Limiiti on suurendatud enam kui 5000 euroni kuus, on Pocopayl õigus langetada Kliendi Maksekonto Limiit tagasi 5000 euroni kalendrikuus, teavitades sellest Klienti vähemalt 5 tööpäeva ette. Kehtivat Maksekonto Limiiti on Kliendil võimalik kontrollida Pocopay rakenduse vahendusel.

6. Makse tegemiseks vajalikud andmed

6.1. Tavamakse tegemiseks peab Klient esitama Pocopay rakenduses vähemalt:

6.1.1. makse saaja täisnime;

6.1.2. makse saaja IBAN (international bank account number) formaadis konto numbri; ja

6.1.3. makse summa.

6.2. Kui Pocopay rakendus seda võimaldab, siis teisele Pocopay juures avatud kontole tehtava Tavamakse tegemiseks võib Klient sisestada Pocopay rakenduses ka üksnes makse saaja e-posti aadressi või telefoni numbri.

6.3. Juhul, kui Klient ei ole Pocopay rakenduses nõutud andmeid edastanud või sisestatud andmed on vigased, siis ei ole Pocopayl kohustust Tavamakset täita.

7. Makse Autoriseerimine

Tavamakse Autoriseerimiseks peab Klient sisestama Pocopay rakenduses vastavalt Pocopay nõudmisele enda Poco koodi, ühekordse autentimiskoodi, sõrmejälje või muu Autentimisvahendi. Enne makse Autoriseerimist kohustub Klient makse summa, makse saaja ja muud olulised asjaolud üle kontrollima.

8. Maksejuhise kättesaamise aeg

Tavamakse juhis on Pocopale siduv alates hetkest, mil Pocopay on maksejuhise kätte saanud. Pooled loevad, et Pocopay on Tavamakse juhise kätte saanud koheselt pärast seda, kui Klient on Tavamakse juhise Pocopay rakenduse vahendusel Pocopayle edastanud.

9. Makse täitmise maksimaalne aeg

Juhul, kui Klient on edastanud Tavamakse juhise Pocopayle samal Arvelduspäeval enne kella 15:00, siis täidab Pocopay maksejuhise hiljemalt samal Arvelduspäeval. Juhul, kui Klient on edastanud Tavamakse juhise Pocopayle muul päeval kui Arvelduspäeval või Arvelduspäeval pärast kella 15:00, siis täidab Pocopay maksejuhise hiljemalt järgmisel Arvelduspäeval.

10. Maksejuhise tagasivõtmine

Juhul, kui Klient on edastanud Pocopayle Tavamakse juhise, mis tuleb täita samal päeval, siis on see Kliendile siduv ning Klient ei saa seda enam tagasi võtta. Juhul, kui Klient on edastanud Pocopayle Tavamakse juhise, mis tuleb täita mõnel hilisemal päeval, siis saab Klient Pocopay rakenduse vahendusel maksejuhise kuni maksejuhise täitmise päevale eelneva päevani tagasi võtta.

11. Maksejuhise täitmisega seonduv teave

11.1. Enne Tavamakse juhise täitmist esitab Pocopay Kliendile Pocopay rakenduse vahendusel vähemalt järgmise teabe:

11.1.1. makse saaja nimi ja konto number;

11.1.2. makse summa ja vääring;

11.1.3. Kliendi konto debiteerimise päev;

11.1.4. maksejuhise täitmise eest tasumisele kuuluv summa.

11.2. Pärast Tavamakse juhise täitmist esitab Pocopay Kliendile Pocopay rakenduse vahendusel vähemalt järgmise teabe:

11.2.1. maksejuhise number;

11.2.2. makse saaja nimi ja konto number;

11.2.3. makse summa ja vääring;

11.2.4. maksejuhise täitmise eest tasumisele kuuluv summa;

11.2.5. Kliendi konto debiteerimise päev (makse tegemisel) või krediteerimise päev (makse saamisel).

11.3. Klient saab igal ajahetkel võtta Pocopay rakenduse vahendusel väljavõtte Kliendi Maksekontoga tehtud tehingutest.

12. Maksekonto blokeerimine

12.1. Üldtingimustes sätestatud Maksekonto blokeerimise aluste esinemisel on Pocopayl õigus Maksekonto blokeerida. Juhul, kui esinevad Üldtingimustes sätestatud alused Kliendi Maksekonto blokeerimiseks, siis on Pocopayl õigus blokeerida ka mistahes Kliendiga seotud Lapsekontod.

12.2. Kliendil on võimalik Maksekonto ka ise blokeerida. Maksekonto blokeerimiseks või blokeeringu eemaldamiseks edastab Klient Pocopay kasutajatoele vastavasisulise palve. Juhul, kui Klient edastab Pocopay kasutajatoele palve Maksekonto blokeerida või blokeeringust vabastada, siis võib Pocopay nõuda, et Klient Autendiks end, Autoriseeriks oma palve või teeks muu täiendava toimingu.

12.3. Pocopay vabastab Maksekonto blokeeringust üksnes juhul, kui Maksekonto blokeerimise alused on ära langenud.

12.4. Juhul, kui Pocopay hinnangul on tõenäoline, et Maksekonto blokeerimise alused ei lange ära siis võib Pocopay Maksekonto ka sulgeda.

13. Tasud

Maksekonto Lepingu alusel osutatud teenustele kohalduvad Hinnakirjas sätestatud tasud. Vastavalt Hinnakirjas sätestatule võivad tasud koosneda nii igakuistest püsitasudest kui ka konkreetsetele toimingutele kohalduvatest ühekordsetest tasudest. Tasud sõltuvad Kliendi poolt valitud ja/või Kliendile kohalduvast teenuse paketist.

14. Intress

Pocopay maksab Kliendile Maksekontol olevate vahendite eest intressi Hinnakirjas sätestatud määras. Intressiarvestuse aluseks on 365-päevane aasta. Intressi arvestab Pocopay iga päeva eest, võttes aluseks Maksekontol olevad vahendid päeva lõpu seisuga. Intressi tasub Pocopay Kliendi Maksekontole kord kuus iga kuu 1. kuupäeval eelmise kalendrikuu eest kogunenud summas. Intressi tasumise seisuga ümardab Pocopay kogunenud intressi kahe komakohani.

15. Maksekontol olevad vahendid

KOOSKÕLAS KOHALDUVA ÕIGUSEGA EI KÄSITATA MAKSEKONTOL OLEVAID VAHENDEID HOIUSE EGA MUU TAGASIMAKSTAVA VAHENDINA EGA E-RAHANA. MAKSEKONTOL OLEVAD VAHENDID EI OLE TAGATUD RIIKLIKU TAGATISFONDI EGA MUU SARNASE HOIUSE TAGAMISE VAHENDIGA.

16. Raha kogumine

16.1. Pocopay rakendus võimaldab Kliendil teha oma Maksekontol olevatest vahenditest raha kogumise eesmärgil eraldisi. Sellised eraldised ei ole käsitletavad hoiustena, neid ei hoita muudest Maksekontol olevatest vahenditest eraldi ning nende eest ei maksta Kliendile kõrgemat intressi kui tavapärane punktis 14 viidatud intress.

16.2. Kui Klient on kandnud mingid vahendid raha kogumise eesmärgil moodustatud eraldiste hulka, siis neid vahendeid Maksekontolt tehtavate tehingute (sealhulgas kaardimaksete) tegemiseks ei kasutata. Eraldistest on Pocopayl aga õigus arvata maha võlgnevusi, mis on Kliendil Pocopay ees tekkinud, vastavalt Üldtingimustes sätestatud korrale.

17. Lapsekonto

17.1. Pocopay võimaldab Kliendil avada enda nimel täiendav maksekonto, mille kasutamise õigus on Kliendi Lapsel (Lapsekonto). Lapsekonto avamisega annab Klient Lapsele volituse teha Lapsekontoga kõiki toiminguid, mis on Kliendil võimalik teha tavalise Maksekontoga. Lapsekonto avamisel on Pocopayl õigus nõuda Kliendilt täiendavaid andmeid ja dokumente, mis tõendavad, et Klient on Lapse vanem või eestkostja. Lapsekonto avamisel nõustub Klient Lapse andmete töötlemisega Pocopay Privaatsuspoliitikas sätestatud korras.

17.2. Klient on teadlik, et Lapsekonto avamisel ei teki Pocopay ja Lapse vahel lepingulist suhet. Lapsekontoga seonduv lepinguline suhe luuakse üksnes Pocopay ja Kliendi vahel. Klient on kohustatud tagama, et Laps täidaks Lapsekonto osas samu kohustusi, mis on ette nähtud Kliendile Maksekonto osas. Lapsekontoga seotud kohustuste eest vastutab Pocopay ees Klient. Juhul, kui Lapsekontol ei ole Lapsekontoga seotud võlgnevuste tasumiseks piisavalt vahendeid, siis on Pocopayl õigus arvata vastavad summad maha Kliendi Maksekontolt.

17.3. Lapsekontol olevad vahendid loetakse Kliendi vahenditeks. Juhul, kui Maksekontol ei ole Maksekontoga seotud võlgnevuste tasumiseks piisavalt vahendeid, siis on Pocopayl õigus arvata vastavad summad maha mistahes Kliendiga seotud Lapsekontolt. Juhul, kui Pocopayle antakse õiguspärane korraldus Kliendi Pocopay juures avatud kontode arestimiseks, siis on Pocopay kohustatud arestima ka mistahes Kliendiga seotud Lapsekontod.

17.4. Kliendil on õigus Lapsekonto igal ajahetkel sulgeda. Lapsekonto sulgemisel kannab Pocopay Lapsekontol olevad vahendid Kliendi Maksekontole.

17.5. Klient võib anda Lapse teisele vanemale või eestkostjale, kellel on samuti Pocopays aktiivne maksekonto, õiguse näha Pocopay rakenduses Lapsekontoga tehtud tehinguid ning õiguse muuta Lapsekonto kasutamise limiite. Sellisel juhul on Pocopayl õigus nõuda Kliendilt täiendavaid andmeid ja dokumente, mis tõendavad, et ka selline teine Pocopay klient on Lapse vanem või eestkostja.

17.6. Lapse volitus Lapsekontot kasutada kehtib kuni Lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui Laps saab 19-aastaseks, siis on Pocopayl õigus Lapsekonto blokeerida ja/või Lapsekonto sulgeda ja/või Lapsekonto kasutamist muul viisil piirata. Kui Laps saab 18-aastaseks, siis Lapse nõusolekul võib Pocopay konverteerida Lapsekonto tavaliseks maksekontoks või avada Lapsele uue tavalise maksekonto. Sellisel juhul loob Pocopay lepingulise suhte otse Lapsega. Sellisel juhul kohalduvad Lapse maksekontole Hinnakirjas maksekontole kehtestatud tasud, sõltuvalt Lapse poolt valitud paketist.

18. Kestus

Maksekonto Leping on sõlmitud tähtajatult.

19. Ülesütlemine

19.1. Kliendil on, tingimusel, et Kliendil ei ole Pocopay ees mistahes Teenuselepingust tulenevaid võlgnevusi, õigus Maksekonto Leping igal ajal ilma põhjuseta üles öelda, saates Pocopay kasutajatoele vastavasisulise e-kirja või tehes Pocopay rakenduses vastava valiku. Juhul, kui Kliendil on Pocopay ees mistahes Teenuselepingust tulenevaid võlgnevusi, siis ei ole Kliendil õigust Maksekonto Lepingut üles öelda.

19.2. Pocopayl on õigus öelda Maksekonto Leping ilma põhjuseta üles, teavitades sellest Klienti Pocopay rakenduse või Kliendi e-posti vahendusel vähemalt 2 kuud ette. Üldtingimustes sätestatud alustel on Pocopayl õigus öelda Maksekonto Leping üles viivitamatult ilma sellest Kliendile ette teatamata.

20. Tehingud pärast lepingu lõppemist

20.1. Juhul, kui ühe 1 kuu jooksul pärast Maksekonto Lepingu lõppemist laekub Pocopayle Kliendile tehtud makse, siis võtab Pocopay sellise makse vastu, teavitab sellest Klienti ning kannab Kliendile laekunud vahendid mõnele Euroopa Majanduspiirkonna krediidiasutuses avatud kontole vastavalt Kliendi juhitsele. Sellisel juhul on Pocopayl õigus pidada vastavast maksest kinni selliste maksete tegemise eest Hinnakirjas sätestatud tasud.

20.2. Juhul, kui pärast Maksekonto Lepingu lõppemist jõuab Pocopayni korraldus debiteerida Kliendi Maksekontot Kaardiga tehtud tehingu eest, mille Klient tegi Maksekonto Lepingu Kehtivuse ajal, siis on Pocopayl õigus nõuda Kliendilt sellise makse hüvitamist.

21. Tarbija taganemisõigus

Füüsilisest isikust Kliendil on 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil Pocopay saatis Kliendile Maksekonto Lepingu sõlmimise kohta punktis 2.1 viidatud kinnituse, õigus Maksekonto Lepingust põhjust avaldamata taganeda, saates Pocopay kasutajatoele vastavasisulise e‑kirja. Juhul, kui Klient ei saada Pocopayle taganemisavaldust käesolevas punktis 21 nimetatud perioodi jooksul, siis kaotab Klient oma õiguse Maksekonto Lepingust taganeda.

22. Tingimuste muutmine

Pocopayl on õigus käesolevaid Maksekonto Tingimusi ühepoolselt muuta Üldtingimustes sätestatud korras.

23. Tegevused pärast lepingu lõppemist

Maksekonto Lepingu lõppemisel sulgeb Pocopay Kliendi Maksekonto (ning kõik Kliendiga seotud Lapsekontod ja kõik vastavate Lapsekontodega seotud Kaardid).