Deebetkaardi Tingimused

Kehtivad alates 01.02.2018

Käesolevad Deebetkaardi Tingimused sätestavad Pocopay ja Kliendi õigused ja kohustused seoses Kliendile Pocopay poolt väljastatud deebetkaardiga. Kliendi ja Pocopay vahelisele Deebetkaardi Lepingule kohaldatakse lisaks käesolevatele Deebetkaardi Tingimustele ka Pocopay kodulehel avaldatud Üldtingimusi. Käesolevates Deebetkaardi Tingimustes viidatud ulatuses kohaldatakse Deebetkaardi Lepingule ka Maksekonto Tingimusi. Käesolevad Deebetkaardi Tingimused, Üldtingimused ning käesolevates Deebetkaardi Tingimustes viidatud ulatuses Maksekonto Tingimused moodustavad koos Kliendi ja Pocopay vahelise Deebetkaardi Lepingu.

1. Mõisted

Maksekonto Tingimustes ning Üldtingimustes defineeritud suure algustähega mõisted omavad sama tähendust ka käesolevates Deebetkaardi Tingimustes. Lisaks Maksekonto Tingimustes ja Üldtingimustes kasutatud mõistetele kasutatakse käesolevates Deebetkaardi Tingimustes ka alljärgnevaid suure algustähega mõisteid, millel on käesolevates Deebetkaardi Tingimustes alljärgnevad tähendused:

Deebetkaart: Pocopay poolt Kliendile väljastatud deebetkaart;

Deebetkaardi Limiidid: maksimaalsed summad, mille ulatuses on Kliendil võimalik teatud perioodi vältel Deebetkaardiga erinevaid tehinguid teha;

Lapse Deebetkaart: Lapsekontoga seotud Deebetkaart, mis väljastatakse vastavat Lapsekontot kasutama õigustatud Lapse nimele;

MasterCard: rahvusvaheline kaardiorganisatsioon MasterCard International;

Välisvaluuta: mistahes muu valuuta peale euro;

Üldtingimused: Pocopay kodulehel avaldatud Pocopay teenuste üldtingimused.

2. Lepingu sõlmimine ja jõustumine

2.1. Deebetkaardi Lepingu sõlmimiseks edastab Klient Pocopayle Pocopay rakenduse vahendusel Pocopay poolt nõutud andmed ning kinnitab, et on käesolevates Deebetkaardi Tingimustes, Maksekonto Tingimustes ja Üldtingimustes sätestatuga nõus. Deebetkaardi Leping loetakse sõlmituks ja jõustunuks Pocopay rakenduses eelnimetatud kinnituse andmisega. Deebetkaardi Lepingu sõlmimisel saadab Pocopay selle kohta Kliendile Pocopay rakenduse ja/või Kliendi e‑posti vahendusel kinnituse.

2.2. Juhul, kui Deebetkaardi Leping sõlmitakse muul viisil kui Pocopay rakenduse vahendusel, siis loetakse Deebetkaardi Leping sõlmituks ja jõustunuks käesolevate Deebetkaardi Tingimuste allkirjastamisega nii Kliendi kui Pocopay poolt. Sellisel juhul Pocopay Kliendile Deebetkaardi Lepingu sõlmimise kohta eraldi kinnitust ei saada.

2.3. Deebetkaardi Lepingu sõlmimise ja jõustumise eelduseks on, et Kliendi ja Pocopay vahel oleks kehtiv Maksekonto Leping ning Kliendil oleks Pocopay juures aktiivne Maksekonto.

3. Lepingu alusel osutatavad teenused

3.1. Deebetkaardi Lepingu alusel väljastab Pocopay Kliendile Deebetkaardi. Deebetkaardiga on Kliendil võimalik teha kaardimakseid makseterminalis (sealhulgas viipemakseid), kaardimakseid internetis ning võtta sularahaautomaadist välja sularaha.

3.2. Deebetkaart on seotud Kliendi Maksekontoga. Deebetkaardiga tehtud tehingute eest debiteeritakse vastavalt Kliendi Maksekontot.

3.3. Deebetkaardiga on võimalik teha tehinguid üksnes sellistes makseterminalides, veebikeskkondades, sularahaautomaatides ja muudes maksekanalites, mis toetavad MasterCardi maksesüsteemi. Pocopay võib Deebetkaardiga tehtavate tehingute tegemiseks kaasata ka teisi kolmandast isikust teenusepakkujaid.

4. Makse Autoriseerimine

4.1. Makseterminalist makse teostamiseks peab Klient makse Autoriseerima vastavalt makset vastuvõtva kaupmehe nõudmisele, kas:

4.1.1. sisestades makseterminali oma Deebetkaardi PIN-koodi; või

4.1.2. hoides Deebetkaarti makseterminali vahetus läheduses terminalil märgitud kohas (viipemakse); või

4.1.3. andes maksekviitungile oma allkirja, millisel juhul võib makset vastuvõttev kaupmees võib nõuda Kliendilt lisaks Kliendi allkirjale ka Kliendi isikut tõendavat dokumenti.

4.2. Sularaha automaadis toimingute tegemiseks peab Klient toimingud Autoriseerima, sisestades sularaha automaati oma PIN-koodi.

4.3. Internetis Deebetkaardiga makse tegemiseks peab Klient makse Autoriseerima, sisestades internetikeskkonnas:

4.3.1. kaardi numbri (16-kohaline number kaardi esiküljel);

4.3.2. oma täisnime sellisena nagu see on kaardile kantud (esiküljel);

4.3.3. kaardi kehtivuse lõppemise aja (kaardi esiküljel); ja

4.3.4. kaardi turvakoodi (3-kohaline number kaardi tagaküljel).

4.4. Enne makse Autoriseerimist kohustub Klient makse summa, valuuta ja muud olulised asjaolud üle kontrollima.

4.5. Juhul, kui Klient on käesolevas punktis 4 kirjeldatud viisil tehingu või toimingu Autoriseerinud, siis on tehing või toiming Kliendile siduv ning Klient ei saa seda enam tagasi võtta.

5. Viipemaksed

5.1. Deebetkaardiga on Kliendil võimalik teha viipemakseid. Viipemaksete funktsionaalsust on Kliendil võimalik Pocopay rakendusest sisse ja välja lülitada.

5.2. Viipemaksetele võivad kehtivad järgmised piirangud:

5.2.1. üksiku viipemakse summa ei saa ületada teatud piirsummat;

5.2.2. järjestikku sooritatavate viipemaksete kogusumma ei saa ületada teatud piirsummat;

5.2.3. järjestikku sooritatavate viipemaksete arv ei saa ületada teatud piirarvu.

5.3. Eelnimetatud piirangute täitumisel võib makset vastuvõttev kaupmees või Pocopay nõuda makse Autoriseerimist muul viisil.

6. Kaardi kättesaamine

6.1. Pocopay toimetab Kliendile Deebetkaardi ning Deebetkaardi Autentimisvahendid kohale Kliendi poolt Deebetkaardi tellimisel määratud aadressile. Deebetkaart ning Deebetkaardi Autentimisvahendid toimetatakse Kliendile kohale erineval ajal.

6.2. Deebetkaardi ning Deebetkaardi Autentimisvahendite kättesaamisel on Klient kohustatud veenduma, et vastavaid ümbrikke ei ole avatud, ümbrikke ei ole rikutud ning ümbrikel puuduvad muud jäljed, mis viitavad võimalusele, et Deebetkaardile või Autentimisvahenditele võinuks enne Klienti pääseda ligi mõni selleks õigustamata isik.

7. Kaardi aktiveerimine

7.1. Deebetkaardi kättesaamisel kohustub Klient lisama kaardile kaardil märgitud kohas enda allkirja ning Pocopay rakenduse vahendusel kaardi aktiveerima. Deebetkaarti ei ole võimalik kasutada enne, kui kaart on Pocopay rakenduse vahendusel aktiveeritud.

7.2. Juhul, kui Klient tuvastab Deebetkaardi või Deebetkaardi Autentimisvahendite kättesaamisel, et vastavatel ümbrikutel on jälgi, mis viitavad võimalusele, et Deebetkaardile või Autentimisvahenditele võinuks enne Klienti pääseda ligi mõni selleks õigustamata isik, siis kohustub Klient viivitamata teavitama sellest Pocopay kasutajatuge ning kaarti mitte aktiveerima.

7.3. Juhul, kui Kliendile väljastatakse uus Deebetkaart, siis sulgeb Pocopay varasemalt Kliendile väljastatud Deebetkaardi hiljemalt uue Deebetkaardi aktiveerimisel.

8. Kaardi kasutamine

8.1. Deebetkaarti on õigus kasutada üksnes Kliendil endal.

8.2. Kliendil on õigus kasutada Deebetkaarti üksnes MasterCardi logoga tähistatud makseterminalides, veebikeskkondades, sularahaautomaatides ja muudes maksekanalites.

8.3. Klient kohustub hoidma Deebetkaarti sama moodi nagu Autentimisvahendeid vastavalt Üldtingimustes täpsemalt sätestatule. Klient kohustub vältima Deebetkaardi kahjustumist ja hävimist. Kliendil on keelatud Deebetkaarti või Deebetkaardi kiibile või magnetribale salvestatud andmeid kopeerida.

8.4. Klient on kohustatud regulaarselt kontrollima oma Maksekonto väljavõtet veendumaks, et:

8.4.1. Kliendi Deebetkaarti ei oleks kasutatud Kliendi nõusoleku või teadmiseta; ning

8.4.2. Kliendi Deebetkaardiga tehingute eest, mis on tehtud Kliendi nõusolekul ja teadmisel, oleks Kliendi Maksekontot debiteeritud õiges summas.

8.5. Juhul, kui Kliendil on kahtlus, et tema Deebetkaart võib olla sattunud mõne kolmanda isiku käsutusse, Kliendi Deebetkaarti on kasutatud ilma Kliendi nõusolekuta või teadmiseta või esinevad muud asjaolud, mille tulemusel võib mõnel kolmandal isikul olla võimalik Kliendi Deebetkaarti kasutada, siis kohustub Klient viivitamata teavitama sellest Pocopay kasutajatuge ning Pocopay rakenduse vahendusel iseseisvalt või juhul, kui see ei ole iseseisvalt võimalik, siis Pocopay kasutajatoe abiga Deebetkaardi blokeerima või Deebetkaardi sulgema.

8.6. Deebetkaardi kehtivuse lõppemisel, Deebetkaardi Lepingu lõppemisel, olemasolevat Deebetkaarti asendava uue Deebetkaardi aktiveerimisel või mistahes muul juhul, kui Deebetkaarti enam ei kasutata, on Klient kohustatud Deebetkaardi hävitama, lõigates kaardi mitmeks tükiks selliselt, et kaardi kiip ja magnetriba hävivad.

9. Deebetkaardi Limiidid

9.1. Kliendil on võimalik määrata Pocopay rakenduse vahendusel endale sobivad Deebetkaardi Limiidid. Vastavalt Pocopay rakenduse vahendusel pakutavatele võimalustele on Kliendil võimalik määrata erinevatele Deebetkaardi tehingutele erinevad limiidid. Vaikimisi seab Pocopay Deebetkaardi Limiidid ise. Klient võib Deebetkaardi Limiite igal ajal muuta.

9.2. Ühegi konkreetse Deebetkaardi tehingu limiit ei saa aga ületada Maksekonto Limiiti. Samuti, hoolimata üksikutele Deebetkaardi tehingutele seatud limiitidest, ei saa reaalselt tehtud Deebetkaardi tehingute summa ületada Maksekonto Limiiti.

9.3. Kliendil on õigus kasutada Deebetkaarti üksnes Deebetkaardi Limiitide piires ja Maksekontol olevate vahendite ulatuses.

10. Tasud

Deebetkaardi Lepingu alusel osutatud teenustele kohalduvad Hinnakirjas sätestatud tasud. Vastavalt Hinnakirjas sätestatule võivad tasud koosneda nii igakuistest püsitasudest kui ka konkreetsetele tehingutele kohalduvatest ühekordsetest tasudest. Tasud sõltuvad Kliendi poolt valitud ja/või Kliendile kohalduvast teenuse paketist.

11. Tehingud Välisvaluutas

Deebetkaardiga Välisvaluutas tehtud tehingute eest debiteeritakse Kliendi Maksekontot eurodes MasterCardi poolt määratud vahetuskursi alusel.

12. Tehingute väljavõte

Deebetkaardiga tehtud tehingud kajastatakse Kliendi Maksekonto väljavõttel. Lapse Deebetkaardiga tehtud tehingud kajastatakse Lapsekonto väljavõttel.

13. Tehingute vaidlustamine

Juhul, kui:

  • Kliendi Deebetkaardiga on tehtud makse, mille on algatanud makse vastu võtnud kaupmees (näiteks hotell või autorendiettevõte); ning
  • makse eest Kliendi Maksekontolt debiteeritud summa ületab oluliselt summat, mida Klient võinuks mõistlikult eeldada, võttes arvesse kaupmehega sõlmitud lepingu tingimusi, varasemate maksete suurust ja muid asjakohaseid asjaolusid; ning
  • tehingu Autoriseerimise ajal ei määratud tehingu täpset summat;

siis on Kliendil õigus nõuda Pocopaylt kogu debiteeritud summa tagastamist tingimusel, et Klient on esitanud Pocopay kasutajatoele vastavasisulise nõude hiljemalt 8 nädala jooksul arvates päevast, mil vastav summa Kliendi Maksekontolt debiteeriti. Muus osas kohaldatakse Deebetkaardiga tehingute vaidlustamisele Üldtingimustes sätestatut.

14. Lapse Deebetkaart

14.1. Juhul, kui Klient on avanud Lapsekonto, siis on Kliendil võimalik tellida täiendav Lapsekontoga seotud Deebetkaart, mis väljastatakse vastavat Lapsekontot kasutama õigustatud Lapsele (Lapse Deebetkaart).

14.2. Lapse Deebetkaardi kasutamise õigus on üksnes sellel Lapsel, kellele see väljastatud on.

14.3. Lapse Deebetkaardiga tehtud tehingute eest debiteeritakse vastavat Lapsekontot, millega Lapse Deebetkaart seotud on.

14.4. Klient on teadlik, et Lapse Deebetkaardi väljastamisel ei teki Pocopay ja Lapse vahel lepingulist suhet. Lapse Deebetkaardiga seonduv lepinguline suhe on üksnes Pocopay ja Kliendi vahel. Klient on kohustatud tagama, et Laps täidaks Lapse Deebetkaardi osas samu kohustusi, mis on ette nähtud Kliendile Kliendi Deebetkaardi osas. Lapse Deebetkaardiga seotud kohustuste eest vastutab Pocopay ees Klient.

14.5. Juhul, kui Lapsekontol ei ole Lapse Deebetkaardiga tehtud tehingute debiteerimiseks piisavalt vahendeid, siis on Pocopayl õigus arvata vastavad summad maha Kliendi Maksekontolt.

14.6. Kliendil on õigus Lapse Deebetkaart igal ajahetkel sulgeda.

15. Kaardi blokeerimine

15.1. Üldtingimustes sätestatud Kaardi blokeerimise aluste esinemisel on Pocopayl õigus Deebetkaart blokeerida.

15.2. Kliendil on võimalik Deebetkaart ka ise blokeerida. Deebetkaardi blokeerimiseks või blokeeringu eemaldamiseks teeb Klient Pocopay rakenduses vastava valiku või edastab Pocopay kasutajatoele vastavasisulise palve. Juhul, kui Klient edastab Pocopay kasutajatoele palve Deebetkaart blokeerida või blokeeringust vabastada, siis võib Pocopay Kliendilt nõuda, et Klient Autendiks end, Autoriseeriks oma palve või teeks muu täiendava toimingu.

15.3. Pocopay vabastab Deebetkaardi blokeeringust üksnes juhul, kui blokeerimise alused on ära langenud.

15.4. Juhul, kui Pocopay hinnangul on tõenäoline, et Deebetkaardi blokeerimise alused ei lange ära siis võib Pocopay Deebetkaardi ka sulgeda.

16. Kaardi kehtivus

16.1. Deebetkaart kehtib ning Deebetkaardiga on võimalik tehinguid teha üksnes Deebetkaardile märgitud kehtivusaja lõpuni (vastava kuu viimase päevani). Pärast Deebetkaardi kehtivusaja lõppemist ei ole Kliendil enam võimalik Deebetkaardiga tehinguid teha.

16.2. Juhul, kui Klient ei ole andnud Pocopayle teada vastupidisest soovist, siis võib Pocopay väljastada Deebetkaardi aegumise korral Kliendile uue Deebetkaardi.

17. Kestus

Deebetkaardi Leping on sõlmitud tähtajatult.

18. Ülesütlemine

18.1. Kliendil on õigus Deebetkaardi Leping igal ajal ilma põhjuseta üles öelda, saates Pocopay kasutajatoele vastavasisulise e-kirja.

18.2. Pocopayl on õigus öelda Deebetkaardi Leping ilma põhjuseta üles, teavitades sellest Klienti Pocopay rakenduse või Kliendi e‑posti vahendusel vähemalt 2 kuud ette. Üldtingimustes sätestatud alustel on Pocopayl õigus öelda Deebetkaardi Leping üles viivitamatult ilma sellest Kliendile ette teatamata.

19. Automaatne lõppemine

19.1. Deebetkaardi Leping lõpeb automaatselt juhul, kui:

19.1.1. Klient ei aktiveeri Deebetkaarti hiljemalt 2 kuu jooksul arvates päevast, mil kaart Kliendi poolt valitud aadressile kohale toimetati ning Kliendil ei ole ühtegi (varasemat) kehtivat Deebetkaarti;

19.1.2. Deebetkaardi kehtivusaeg lõpeb ning Pocopay ei ole hiljemalt 2 kuu jooksul arvates Deebetkaardi kehtivuse lõppemisest väljastanud Kliendile uut Deebetkaarti; või

19.1.3. Pocopay on Deebetkaardi sulgenud ning ei Klient ega Pocopay ei ole tellinud Kliendile uut Deebetkaarti.

19.2. Punktis 19.1 sätestatust hoolimata ei lõpe Deebetkaardi Leping juhul, kui mõni Kliendiga seotud Lapse Deebetkaart on veel kehtiv.

19.3. Deebetkaardi Lepingu automaatse lõppemise korral saadab Pocopay sellest Kliendile teavituse.

20. Tarbija taganemisõigus

Füüsilisest isikust Kliendil on 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil Pocopay saatis Kliendile Deebetkaardi Lepingu sõlmimise kohta punktis 2.1 viidatud kinnituse, õigus Deebetkaardi Lepingust põhjust avaldamata taganeda, saates Pocopay kasutajatoele vastavasisulise e‑kirja. Juhul, kui Klient ei saada Pocopayle taganemisavaldust käesolevas punktis 20 nimetatud perioodi jooksul, siis kaotab Klient oma õiguse Deebetkaardi Lepingust taganeda.

21. Tingimuste muutmine

Pocopayl on õigus käesolevaid Deebetkaardi Tingimusi ühepoolselt muuta Üldtingimustes sätestatud korras.

22. Tegevused pärast lepingu lõppemist

Käesoleva Deebetkaardi Lepingu lõppemisel sulgeb Pocopay Kliendi Deebetkaardi (ja kõik Kliendiga seotud Lapse Deebetkaardid).