Kasutustingimused

NB! Uus versioon “Üldtingimused” hakkab kehtima alates 01.02.2018

Kehtiv alates 08.06.2017

Käesolevate üldtingimustega (edaspidi: Üldtingimused) kehtestatakse üldine alus AS Pocopay (edaspidi: Pocopay) ja kliendi (edaspidi: Klient) vahelistele õiguslikele suhetele. Üldtingimused sätestavad Pocopay Teenuseid kasutava Kliendi ja Pocopay vaheliste suhete üldpõhimõtted ning Pocopay ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuselepingute üldtingimused.

Üldtingimused kehtivad kõigile lepingulistele suhetele, mis tekkisid nii pärast kui ka enne Üldtingimuste jõustumise kuupäeva ja jätkuvad pärast seda kuupäeva. Kui Üldtingimused on Teenuselepinguga vastuolus, kehtivad Teenuselepingu sätted. Klient kinnitab, et on Üldtingimused läbi lugenud ja nõustub nendega ning kohustub alati neid järgima.

Registreerimisel, st enne Pocopay Teenuste kasutamise alustamist kohustub Klient käesolevad Üldtingimused, Pocopay privaatsuspoliitika ja muud kehtivad Teenuselepingud (nt maksekonto leping, deebetkaardi leping) läbi lugema, nende sisuga nõustuma ja need kinnitama.

Üldtingimustes olevad pealkirjad ja alapealkirjad on toodud lugemise hõlbustamise eesmärgil ja ei piira ühegi jaotise kohaldamisala. Vastavalt kontekstile võivad ainsuses olevad sõnad väljendada mitmust ja vastupidi. Kui Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitika või muude Pocopay ja Kliendi vahel sõlmitud lepingutes inglise- ja muudes keeltes tekstide vahel esineb vasturääkivusi või mitmeti mõistetavusi, lähtutakse inglisekeelsest tekstist.

1. Teave teenusepakkuja kohta

Pocopay on Eesti Vabariigi äriregistris registrikoodiga 12732518 registreeritud ettevõte, mille registreeritud asukoht on Pärnu mnt 18, Tallinn, Harju maakond, 10141, Eesti Vabariik.

Pocopay kui makseasutuse tegevuslitsentsiga on võimalik tutvuda Eesti Finantsinspektsiooni veebilehel. Tegevuslitsentsi kohaselt võib Pocopay pakkuda makseteenuseid kõigis Euroopa Majanduspiirkonna riikides, teavitades sellest asjakohaste liikmesriikide pädevaid asutusi.

Pocopay tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. Finantsinspektsiooni kontaktandmed ja sellelt makseteenuste osutamiseks tegevusloa saanud makseasutuste nimekiri on saadaval Finantsinspektsiooni veebilehel www.fi.ee.

Klient võib Pocopay kohta rohkema teabe saamiseks ühendust võtta ka oma liikmesriigi vastavat pädevust omava asutusega. Klient või igal ajal pöörduda Pocopay poole (kasutajatugi@pocopay.com) Pocopay kohta täiendava informatsiooni saamiseks.

2. Teave teenuste kohta

Vastavalt tegevuslitsentsile on peamised tegevusalad järgmised:

 • maksetehingute tegemine, kaasa arvatud raha ülekandmine Kliendi makseteenuse pakkuja maksekontole või muu makseteenuse pakkuja kontole;
 • maksevahendite väljastamine ja/või omandamine;
 • teenuste pakkumine maksekontolt sularaha väljavõtmise ja ka kõigi muude maksekonto kasutamiseks vajalike toimingute võimaldamiseks.

Pocopay pakutavate makseteenuste nimekiri on saadaval Pocopay veebilehel www.pocopay.com .

Klient võib teha oma Maksekontol reserveeringuid kindlaksmääratud maksete jaoks tulevikus (edaspidi Kogumine). Reserveeritud vahendeid hoitakse samal Maksekontol ning Pocopay ei maksa Kogumisena reserveeritud vahenditele eraldi intressi (kohaldub Maksekonto intress). Reserveeritud vahendeid ei saa kasutada tehingute teostamiseks (ka tehinguteks kaardiga) kuni reserveeringu täieliku või osalise vabastamiseni. Kogumisena reserveeritud vahendeid võidakse jätkuvalt kasutada 16. peatükis toodud Teenustasude kinnipidamiseks.

POCOPAY ON MAKSEASUTUS NING SEETÕTTU EI LOETA KLIENDI MAKSEKONTOL OLEVAT RAHA HOIUSEKS EGA MUUDEKS TAGASIMAKSTAVATEKS VAHENDITEKS EGA E-RAHAKS. KLIENDI MAKSEKONTOL OLEVAT RAHA VÕIB KASUTADA AINULT MAKSETEHINGUTE TEGEMISEKS.

KUNA POCOPAY TEENUSED HÕLMAVAD AINULT MAKSETEENUSEID, EI KAITSE KONTODEL OLEVAT RAHA EESTI HOIUSTE TAGAMISE SKEEM EGA MUUD SARNASED HOIUSTE TAGAMISE VAHENDID.

Pocopay võib võimaldada Kliendil kasutada ka muid kolmandate poolte pakutavaid Teenuseid, näiteks investeeringuid, kindlustust, krediiti, hoiustamistooted ja muid Teenuseid. Lisateenuste kasutamiseks peab Klient vajadusel enne kasutamist nõustuma lisatingimustega, millest teda selliste Teenuste tellimisel või kasutamisel teavitatakse.

2.1. Kolmandate osapoolte pakutavad teenused

Lisaks Pocopayle võivad Kliendile oma Teenuseid pakkuda ka erinevad kolmandad osapooled, kasutades selleks Pocopay elektroonilist kanalit. Pocopay ei kanna kolmandate osapoolte Teenuste eest mingit vastutust. Pocopay ei tegutse kolmandate osapoolte pakutavates Teenustes agendi ega vahendajana, vaid pakub lihtsalt kolmandatele osapooltele võimalust pakkuda oma Teenuseid Pocopay arendatud ja hallatava elektroonilise platvormi kaudu. Kolmandatele osapoolte Teenustele kehtivad nendele eraldi kolmandate osapoolte poolt kehtestatud tingimused, mis täiendavad käesolevaid tingimusi ja millega Klient nõustub vastava Teenuse tellimisel. Mõnede kolmandate osapoolte Teenuste puhul peab Klient sõlmima kolmanda osapoolega eraldi täiendava lepingu ning sellisel juhul on Kliendi õigused ja kohustused kolmanda osapoole Teenuse suhtes määratletud ainult vastava lepinguga. Juhul, kui täiendavad tingimused või kolmanda osapoole tingimused ja käesolevad Üldtingimused on omavahel vastuolus, kehtivad Pocopay täiendavad tingimused.

Pocopay ei vastuta mistahes juhul Kliendi või kellegi teise otsuse või tegevuse (või tegevusetuse) eest, mis tehakse kolmandatelt osapooltelt saadud teabe alusel.

3. Üldtingimuste, teenuselepingu ja hinnakirja koostamine ning muutmine

Pocopay koostab ja kehtestab Üldtingimused, Teenuselepingud ja Hinnakirja.

Muudatustest teavitatakse Klienti elektrooniliste kanalite kaudu vastavalt käesolevate Üldtingimuste punktile 5. Muudatused jõustuvad teavituses määratud kuupäeval, ent kõige varem kahe (2) kuu jooksul alates teavitamise kuupäevast, kui Teenuselepingus ei ole teisiti sätestatud.

Kui Klient muudatustega ei nõustu, on tal õigus muudetud Teenuseleping lõpetada, teavitades Pocopayd sellest vastavalt punktis 5 toodud tingimustele ja täites kõiki Teenuselepingust tulenevaid ja muid kohustusi. Kui Klient enne muudatuste jõustumise kuupäeva muudatustele vastuväiteid ei esita, loetakse ta muudatustega nõustunuks. Kahe (2) kuu pikkune etteteatamisaeg ei kehti juhul, kui muudatus tuleneb seadusest või on seotud uue Teenuse või toote lisamise, olemasoleva Teenuse täiendamise või muu muudatusega, mis ei vähenda Kliendi õigusi ega suurenda tema vastutusi. Sellistel juhtudel tehakse muudatus ilma Klienti eelnevalt teavitamata ja muudatus hakkab kehtima koheselt pärast nende avaldamist.

4. Kohalduv seadus ja kohtualluvus

Pocopay ja Kliendi vahelistele suhetele kehtib Eesti Vabariigi seadus (sh. kõikide Teenuselepingute suhtes). Pocopay ja Kliendi vahelisi suhteid reguleerib välisriigi seadus juhul, kui ning üksnes ulatuses, nagu see on ette nähtud seaduse või rahvusvahelise lepinguga. Kui Klient on tarbija, võivad talle kehtida ka Kliendi alalise asukoha seadused üksnes seadusega ettenähtud ulatuses. Klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et mõistab ja järgib kõiki Kliendi kohtualluvuses kehtivaid seadusi, eeskirju ja määruseid, mis Kliendile seoses Teenuste kasutamisega kohalduda võivad ning mis hõlmavad muu hulgas ka makse või muid tasusid.

Pocopay ja Kliendi vahelised kohtuvaidlused lahendatakse Pocopay registreerimisekoha järgses kohtus, kui seadusest ei tulene teisiti või kui pooled ei ole eelnevalt teisiti kokku leppinud. Kohtualluvuse kokkuleppe kehtib ka juhul, kui Klient muudab oma elukohta pärast Teenuselepingu sõlmimist.

5. Pocopay ja kliendi vaheline suhtlus

5.1. Kliendi teavitamine

Kliendil peab Teenustega seotud infovahetuse ja Teenustega seotud teabe saamiseks (kaasa arvatud Üldtingimustes, Teenuselepingutes ja Hinnakirjas tehtavatest muudatustest teavitamiseks jms.) olema juurdepääs internetile ja ka oma e-posti konto.

Klient lubab Pocopayl saata talle teavitusi või muud teavet ühe või mitme allpool toodud kanali kaudu:

 • isiklikud teavitused posti, e-posti, telefoni, tekstisõnumi või muude kanalite kaudu;
  teave elektrooniliste kanalite kaudu (kaasa arvatud sellise teabe postitamine, millele Klient pääseb ligi vaid elektroonilistesse kanalitesse sisse logides).
 • Elektrooniliselt saadetud teavitus (nt tekstisõnum, e-kiri, teavitus elektroonilises kanalis) loetakse Kliendi poolt kättesaaduks päeval, mil see saadeti. Postiga saadetud teavitused loetakse Kliendi poolt kättesaaduks viiendal kalendripäeval pärast vastava teavituse saatmist.

Pocopay võib saata Kliendile informatsiooni ning teavitusi kasutades kontaktandmeid (nt. e-posti aadress, füüsiline aadress, telefoninumber), mis on Pocopayle edastatud Kliendi poolt.

5.2. Pocopay teavitamine

Klient saadab Pocopayle teavet elektrooniliselt (nt elektrooniliste kanalite või e-posti kaudu) või muul kokku lepitud viisil (nt telefoni teel). Klient on kohustatud Pocopayd eelnevalt kokku lepitud viisil koheselt teavitama kõigist asjaoludest, mis on Pocopay ja Kliendi vahelistes suhetes olulised ning mis mõjutavad või võivad mõjutada Kliendi või Pocopay kohustuste täitmist, näiteks muudatused nimes, aadressis, kontaktandmetes jne. Klient on kohustatud Pocopayd koheselt teavitama oma isikut tõendava dokumendi või muu isikutunnistuse, autentimisandmete või maksevahendi kadumisest või vargusest või nende muul viisil Kliendi tahte vastasest omandamisest. Klient on kohustatud Pocopayd teavitama ka juhul, kui ülal toodud teave on avalikuks tehtud (nt kohtuotsuses, avalike registrite teavitamisega või massimeedias avaldamisega).

6. Suhtluskeel

Pocopay ja Klient suhtlevad inglise keeles, kui Pooled ei ole kokku leppinud muud suhtluskeelt. Pocopay võib klientidega suhelda ja omapoolset kliendituge pakkuda erinevates keeltes.

7. Ärisuhte loomine ja lepingute sõlmimine

Ärisuhte loomisel registreerib Klient end Pocopay kasutajaks ja esitab registreerimiseks ning ärisuhte edasiseks monitoorimiseks Pocopay poolt nõutud vajalikud andmed.

Registreerimisel kinnitab Klient Pocopayle, et Klient on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi elanik. Klient kinnitab oma täielikku õigusvõimet ja fakti, et ta tegutseb enda nimel. Eraisikust Klient kinnitab, et puudub tegelik kasusaaja (kasusaaja on Klient ise).

Teabe esitamisel kinnitab Klient, et kogu teave on täielik, täpne ja tõene.

Pocopayl on õigus otsustada, kellega mistahes leping sõlmida või sõlmimata jätta. Pocopay võib keelduda Kliendiga ärisuhte loomisest või isikule Teenuste pakkumisest järgnevatel juhtudel:

 • Klient ei täida või võib mitte täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid kohustusi;
 • Pocopayl on kahtlus, et isik soovib Teenuseid kasutada punktis 12 kirjeldatud keelatud tegevusteks;
 • Klient on Pocopayle otseselt või kaudselt kahju tekitanud;
 • Klient on riikliku taustaga isik;
 • Klienti on karistatud finants- või majanduskuritegevuse, pettuse või muu kuriteo eest, mis hõlmab usalduse kuritarvitamist;
 • esinevad muud veenvad põhjused mistahes lepingu mittesõlmimiseks, kaasa arvatud juriidilised takistused, näiteks piiratud teovõime, volituste puudumine või ebamäärased volitused;
 • Klient kuulub riskirühma, millele Pocopay on määranud piirangud maksekonto avamise, ärisuhte loomise või muude tegevuste osas.

Registreerimisel avaldab Klient soovi avada enda nimele Maksekonto ning nõustub, et konto kasutamise võimaldamise üheks eeltingimuseks on Maksekontole esimese makse tegemine Kliendi nimel avatud kontolt pangas, mille tegevuskoht asub Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis.

7.1. Tuvastamine

Ärisuhte loomisel on Pocopay kohustatud oma Kliendid tuvastama. Meetod, mille alusel Pocopay Kliendi tuvastab, võib varieeruda sõltuvalt selle riigi kohtualluvusest, kus Klient Pocopayga ärisuhte loob (nt digitaalne (online) tuvastamine, näost näkku tuvastamine).

Klient ja tema esindaja on kohustatud Pocopayle esitama andmed ja/või dokumendid, mida Pocopay tuvastamise eesmärgil nõuab.

Kui Pocopayl on kahtlusi Kliendi andmete või dokumentide õigsuse osas, võib Pocopay paluda Kliendil andmeid täpsustada, esitada lisateavet või lisadokumente või vajadusel tuvastamisprotsess uuesti läbida.

Üldtingimustega nõustumisel annab Klient käesolevaga Pocopayle pöördumatu õiguse ja volituse nõuda igasuguses vormis teavet ja dokumente seoses Kliendi tuvastamise ja autentimisega (muu hulgas koopiaid Kliendi dokumentidest või andmetest) kõigilt krediidi- või finantsasutustelt, mis on vastava Kliendi tuvastanud või on Kliendiga ärisuhtes. Kahtluste vältimiseks tuleb täpsustada, et selline õigus annab Pocopayle õiguse küsida Kliendi kohta andmeid ja dokumente kõigilt krediidi- või finantsasutustelt, mille tuvastus- või autentimismeetodit (nt pangalink) Pocopay tuvastusprotsessis kasutati. Pocopay nõudmisel esitab Klient Pocopayle lisavolitused või dokumendid (sh. kirjalik volitus), mis on vajalikud ülaltoodud teabe või dokumentide saamiseks ning kõik vajalikku enda isikusamasuse tõendamiseks Pocopayle.

Pocopayl on õigus aeg-ajalt nõuda täiendavat tuvastamist, et kontrollida Kliendi isikusamasust turva- või muudel eesmärkidel. Klient kohustub esitama Pocopayle dokumendid ja andmed mis on vajalikud tema isikusamasuse kindlakstegemiseks.

Et Klient saaks elektroonilisi kanaleid ja/või maksevahendit kasutada, tuvastab Pocopay Kliendi tema (Kliendi) antud autentimisandmete põhjal (nt. kasutajanimi, parool, pangakaardi PIN-kood ).

8. Esindamine

Klient võib volitada teisi isikuid kasutama Pocopay teenuseid, mis Kliendile Kliendi ja Pocopay vahel sõlmitud teeninduslepingute alusel saadaval on. Volitus annab vastavale isikule juurdepääsu ja õiguse teha Kliendi nimel tehinguid ning pääseda ligi Kliendi kontoga seotud teabele. Klient vastutab teenuste kasutamise eest ja ka enda volitatud isiku poolt teenuste kasutamise eest. Volitused saab anda Pocopay elektrooniliste kanalite kaudu. Klient kinnitab, et annab teise isiku volitamisel Üldtingimused ja muud teenuste kasutamisega seotud tingimused volitatud isikule läbi lugemiseks, ja et kannab vastutust volitatud isiku lepinguliste kohustuste täitmise eest.

9. Täiendav konto lapsele

Klient võib avada enda nimele täiendava konto (Täiendav konto), mida võib kasutada tema alaealine laps (Laps) volituse alusel, mis antakse vastavalt punktis 5 toodud tingimustele. Klient kinnitab, et isik, kelle andmed edastatakse Täiendava konto avamise raames on tema laps ning ta omab kõiki vajalikke õigusi ja nõusolekuid oma lapse esindamiseks. Täiendav volitus võib olla antud Kliendi teisele perekonnaliikmele Täiendava konto haldamiseks. Volituse alusel tegutseb esindaja Kliendi nimel ja arvel ning Klient jääb vastutavaks kõikide esindaja poolt Täiendaval kontol tehtud tegevuste eest. Kahtluste vältimiseks on asjakohane täpsustada, et volituse andmist ei käsitleta ärisuhte loomisena Pocopay ja volitatud esindaja (nt. Lapse) vahel.

Pocopay rakendab asjakohased meetmed Lapse isikusamasuse tuvastamiseks.

Kuigi Pocopay ei loo ärisuhteid Lapsega, võib Pocopay siiski nõuda Kliendilt tõendeid ülalpool toodud sugulussuhte kohta (nt. sünnitunnistus või muu ametlik dokumentatsioon). Kui dokumente ei esitata nõuetekohaselt, võib Pocopay antud volitust piirata või lõpetada ning omab õigust lugeda antud volitust Pocopay suhtes piiratuks või lõppenuks ning õigust sulgeda Täiendav konto ning lõpetada kõik seotud õigused. Täiendava konto sulgemisel kannab Pocopay sellisel kontol olevad vahendid Kliendi teisele kontole.

Lapsele volituse andmisega Klient annab kõik nõusolekud ja volitused, mis on nõutavad seoses Täiendava kontoga seotud deebetkaartide ning viimaste PIN koodide väljastamisega Lapsele ning volitab Last tegema Täiendaval kontol tema nimel kõiki tehinguid.

Kui Klient soovib antud volitust piirata, siis Pocopay omab õigust lõpetada Täiendav konto. Täiendava konto sulgemisel kannab Pocopay sellisel kontol olevad vahendid Kliendi teisele kontole.

Täiendav konto avatakse ja seda hoitakse Kliendi nimel. Klient annab kõik vajalikud nõusolekud ja heakskiidud Lapse nime kuvamiseks Täiendava konto maksjana ja saajana. Viimane tähendab, et Lapse nimi kuvatakse makseinstrumentidel, maksetel ning raha küsimistel, mis tehakse Täiendaval kontol. Sellest olenemata Täiendava konto omand ning kõik sellega seotud õigused ja kohustused jäävad kuuluma Kliendile.

Klient jääb vastutavaks kõikide tasude, tehingute ning Täiendava kontoga seotud Teenuste kasutamise ja kuritarvitamiste eest (sh. kontoga seotud kaart). Klient peab olema kindel, et Laps on teadlik ja mõistab kõiki tingimusi, mis on seotud Täiendava kontoga ja sellega seotud Teenustega, enne kui Laps hakkab Pocopay teenuseid Kliendi nimel kasutama.

Kui Klient soovib Lapsele või teisele perekonnaliikmele antud volitust tagasi võtta, tuleb informeerida Pocopay’d vastavalt punktis 5 toodud tingimustele. Lapsele antud volituse tagasi võtmisel, Pocopayl on õigus sulgeda Täiendav konto ja kõik kontoga seotud teenused ning üle kanda kõik Täiendaval kontol olevad vahendid Kliendi teisele kontole.

Lapsele täiendava konto kasutamiseks antud volitus ei lõppe Lapse 18-aastaseks saamisel (täisealine). 12 kuu jooksul pärast Täisealiseks saamist võib Täiendav konto olla Lapsele üle antud pärast Pocopay poolt nõutud eraldi kokkulepete ja tegevuste nõuetekohast täimist. Käesolevaga annab Klient kõik Täiendava konto üleandmiseks vajalikud nõusolekud ja heakskiidud. Pärast nõutud sammude täitmist loetakse kõik Täiendava kontoga seotud õigused ja kohustused Kliendilt Lapsele üleantuks. Ülemineku üheks eeltingimuseks on Lapse nõuetekohane tuvastamine vastavalt punktis 7.1 toodud tingimustele. Eelpoolmainitud tähtaja möödumisel on Pocopay’l õigus sulgeda Täiendav konto ja kõik kontoga seotud Teenused ning üle kanda kõik Täiendaval kontol olevad vahendid Kliendi teisele kontole.

Käesolevaga kinnitab klient , et ta on teadlik, saab aru ja on nõus asjaoluga, et Lapse täisealiseks saamisega võivad Täiendava kontoga seotud Tasud muutuda (nt. rakendub uus, vanusega seotud, hinnapakett).

10. Kliendi korraldused

Kliendilt Pocopayle antavad korraldused peavad olema üheselt mõistetavad ja täidetavad. Klient kinnitab kõik tehtavad toimingud oma autentimisandmetega või muul Pocopay nõutud viisil (nt paberkandjale allkirja andmisega) ja selline kinnitus tähendab Kliendi nõusolekut vastav tehing läbi viia.

Klient esitab korraldused Pocopayle elektrooniliselt või muul Pocopay ja Kliendi vahel kokku lepitud viisil ja Pocopay koostatud vormis (nt elektrooniliselt, logides sisse Pocopay elektroonilistesse kanalitesse).

Korralduste vormid on saadaval Pocopay elektroonilistes kanalites. Klient kinnitab, et tema korraldused on koostatud, kinnitatud ja esitatud kehtivate seaduste, Teenuselepingu tingimuste, Üldtingimuste ja muude asjakohaste nõuete ning tavade kohaselt. Korralduse andmisega annab Klient tagasivõtmatu nõusoleku tehingu tegemiseks korralduses toodud tingimustel.

Kui Klient kasutab oma maksekontot kolmandate poolte Teenuste kaudu (nt virtuaalne rahakott või muu kolmanda osapoole keskkond), autoriseeritakse maksekorraldus vastavalt tehingute autoriseerimisele kehtestatud kolmandate poolte Teenusetingimustele (nt kasutades kolmanda poole poolt antud autentimisandmeid).

11. Maksevahendi ja kliendi autentimisandmetega seotud kohustused

Maksevahendi omanikuna kohustub Klient:

 • kasutama maksevahendit vastavalt Pocopay koostatud ja Pocopay veebilehel toodud turvaeeskirjadele, mis hõlmavad alates maksevahendi saamisest kõiki mõistlikke samme maksevahendi ja selle kasutamiseks mõeldud vahendite, kaasa arvatud Kliendi autentimisandmete turvalisuse tagamiseks;
 • Pocopayd või Pocopay poolt sellel eesmärgil määratud kolmandat osapoolt koheselt teavitama maksevahendi ja/või Kliendi autentimisandmete kadumisest või vargusest ja maksevahendi lubamatust või ebakorrektsest kasutamisest kohe, kui Klient sellest asjaolust teadlikuks saab.
  Pocopay avaldab maksevahendi kasutamisega seotud turvaeeskirjad oma veebilehel.

Turvaeesmärgil võib Pocopay nõuda, et erinevate tehingute ja limiitide korral kasutaks Klient erinevaid autentimisandmeid või nende kombinatsioone.

Maksevahendi kasutamiseks peavad Kliendi suhtlusviisid ja -võimalused vastama Pocopay poolt määratud tehnilistele turvalisuse nõuetele. Nõuded on toodud Pocopay veebilehel.

Klient vastutab enda kasutatava maksevahendiga seotud suhtlusviiside (nt arvuti, internet või telefoniühendus) turvalisuse ja toimimise eest ise.

Pocopayl on õigus blokeerida Kliendi autentimisandmed või maksevahend turvakaalutlustel igal ajal ilma kohustuseta võimalik kahju hüvitada. Sh. juhul kui Pocopay arvamusel võib Kliendi maksevahendi kasutamine olla ohustatud.

Klient peab koheselt teavitama Pocopayd maksevahendi või Kliendi autentimisandmete kadumisest või vargusest või nende omandamisest Kliendi tahte vastaselt või muul viisil. Pärast vastava nõude saamist esitab Klient Pocopayle vajadusel täiendavat teavet ülaltoodud juhtumite asjaolude kohta.

Pocopay ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on Pocopay veebilehel toodud nõuete mittetäitmine. Klient järgib Pocopay kehtestatud turvaeeskirju, mis on seotud Pocopay kontode kaitsmisega.

Kui Klient kasutab oma maksekontot kolmandate poolte Teenuste kaudu (nt virtuaalne rahakott või muu kolmanda osapoole keskkond), peab Klient järgima kolmandate poolte Teenustele kehtivaid turvaeeskirju.

12. Andmekaitse

Pocopay võib isikuandmeid salvestada, säilitada, töödelda ja edastada vastavalt Pocopay privaatsuspoliitikale.

13. Teenuste kasutamise piirangud

Pocopay blokeerib Teenused kolmandate osapoolte nõudmisel ainult seadusega ettenähtud juhtudel ja korras. Pocopay eemaldab Teenuselt blokeeringu otsuse või ettekirjutuse teinud pädeva asutuse otsuse alusel või vastava jõustunud kohtulahendi alusel.

Pocopayl on õigus Teenuse kasutamist piirata (blokeerida konto), kui:

 • Pocopay kahtlustab Klienti rahapesus, terrorismi rahastamises või muus kuritöös või ebaseaduslikus tegevuses (nt pettus);
 • Klient ei esita Pocopay küsitud andmeid või dokumente õigeaegselt;
 • Pocopayle on teatavaks saanud asjaolud, mis on põhjustanud vajaduse uurida Kliendi raha või vara õiguslikku päritolu;
 • Pocopayd teavitatakse Kliendi surmast;
 • Pocopay hinnangul on blokeerimine vajalik Kliendi, Pocopay või kolmanda osapoole kaitsmiseks;
 • on kahtlus, et Kliendi autentimisandmeid ja/või maksevahendit on kasutatud ilma Kliendi loata või varastatud;
 • on kahtlus, et Kliendi autentimisandmeid ja/või maksevahendit on kasutatud pettuse eesmärgil.

Pocopay ei vastuta Kliendi konto või Maksevahendi blokeerimisest tulenevate kahjude eest.

14. Kliendi üldlimiit

Igakuine väljaminevate maksete (kaasa arvatud kaardimaksed ja muud makseliigid) limiit on vaikimisi 5000 eurot, st Klient ei saa üldjuhul teha oma maksekontolt makseid summas, mis ületab 5000 eurot. Igakuine väljaminevate maksete maht (summa) võib ületada 5000 eurot ainult seadusest tulenevatel juhtudel ning Pocopay poolt kehtestatud nõuete ning sisemiste reeglite täitmisel.

15. Limiidid ja piirangud teenuste kasutamisele

Pocopayl on õigus teatud tegevustele limiidid kehtestada. Kliendil on õigus Pocopay kehtestatud limiite muuta Pocopay tingimustes sätestatud ulatuses ja korras.

16. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

Pocopay järgib Kliendiga ärisuhte loomisel ja kehtivusajal tunne-oma-klienti põhimõtet. Tunne-oma-klienti põhimõtte kohaselt tuleb Klient tuvastada ja tehingute seaduspärasust hinnata Kliendi põhitegevuse ja/või eelneva tehinguajaloo põhjal. Pocopayl on õigus Kliendilt täiendavat teavet (nt tehingu aluseks olevaid dokumente) küsida, et täita rahapesu tõkestamisega seotud kohustusi (nt teavet, mis on seotud Kliendi omanike ja tegelike tulusaajatega ning Kliendi äritegevusega, kaasa arvatud andmeid lepingupartnerite, käibe, sularahatehingute ja sularahata tehingute osakaalu, tehingute sageduse jms. kohta). Klient esitab koheselt ja ilma liigse viivituseta vajaliku teabe ja dokumendid, mis on seotud Pocopay mõistlike täiendavate teabenõuetega. Kui Klient sellisest nõudest hoolimata ei esita Pocopayle nõutud dokumente ja teavet, loetakse, et Klient on Teenuselepingut oluliselt rikkunud, ja Pocopayl on õigus eelneva etteteatamise kohustuseta Teenuseleping ja muud ärisuhte aluseks olevad lepingud erakorralistel tingimustel üles öelda.

17. Intress ja teenustasud

Pocopayl on õigus saada ja Kliendil on kohustus tasuda Teenuste eest tasu vastavalt Hinnakirjale ja/või Teenuselepingule. Kliendil on kohustus hoida maksekontol piisav summa raha, et Pocopay saaks maksekontolt debiteerida kõik Teenustasud ja muud makstavad summad ning viivised.

Pocopay debiteerib kuutasu üks kord kuus järgmise makseperioodi eest pärast prooviperioodi lõppemist (kui oli antud). Makseperiood on 30 järjestikku kalendripäeva 360päevase aasta baasil. Näiteks kui prooviperiood lõpeb 2. veebruaril, debiteerib Pocopay Teenustasu samal päeval ning iga järgmine kuu hakkab Pocopay debiteerima kuutasu 2. kuupäeval.

Pocopay tasub Kliendi maksekontol oleva raha eest intressi vastavalt Pocopay kehtestatud intressimääradele. Kehtivad intressimäärad on toodud Pocopay Hinnakirjas. Pocopay koostab intressi arvutamise ja maksmise alused.

Kehtiv Hinnakiri on saadaval Pocopay veebilehel. Pocopayl on õigus Hinnakirja ühepoolselt igal ajal muuta. Pocopay teavitab Klienti muudatusest vastavalt punktile 5. Muudatus jõustub teavituses määratud kuupäeval.

18. Ärisuhte lõpetamine

Kliendil on õigus Teenuseleping igal ajal koheselt lõpetada, teavitades sellest Pocopayd.

Pocopayl on õigus Pocopay Teenuseleping igal ajal lõpetada, teavitades Klienti sellest kaks (2) kuud ette.

Pocopayl on õigus Teenuseleping koheselt lõpetada, kui:

 • Pocopay kahtlustab Klienti rahapesus või terrorismi rahastamises;
 • Klient on Pocopayle esitanud ebakorrektseid, eksitavaid või mittetäielikke andmeid või dokumente ning keeldub nõutud andmete või dokumentide ettenähtud aja jooksul esitamisest;
 • dokumente ning keeldub nõutud andmete või dokumentide ettenähtud aja jooksul esitamisest;
 • Pocopayl on kahtlus, et Klient kasutab Teenuseid punktis 12 kirjeldatud keelatud tegevustes või muudes ebaseaduslikes tegevustes;
 • Klient jätab Teenuselepingust või Üldtingimustest tulenevad kohustused tahtlikult või raske hooletuse tõttu täitmata;
 • Kliendil on Maksekontol rahalised vahendid, kuid ta ei ole kontot kasutanud (st andnud käsundi rahaliste vahendite kasutamiseks maksetehingu sooritamiseks) 45 järjestikusel kalendripäeval.
 • esineb muu veenev põhjus lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks, eriti kui Teenuselepingu jätkumisel on õiguslik takistus, näiteks piiratud teovõime või volituste puudumine.

19. Vaidluste lahendamine

Pocopay ja Kliendi vahelised vaidlused lahendatakse koheselt läbirääkimiste teel. Juhul, kui vaidlust ei õnnestu koheselt lahendada, saadetakse punkti 5 alusel teisele poolele nõue. Nõudes märgitakse ära nõude asjaolud ning viidatakse seadusele või dokumendile, mille alusel nõue on esitatud. Kui nõude aluseks olev dokument ei ole teisele poolele vabalt kättesaadav ja seadus ei näe teisiti ette, lisab nõude esitanud pool nõudele vastava dokumendi või selle koopia.

Pocopay vaatab kaebuse läbi ja teavitab eraisikust Klienti kaebuse võimalikust lahendusest 15 tööpäeva jooksul. Juriidilisest isikust Kliendid saavad vastava teavituse 30 tööpäeva jooksul alates kaebuse saamisest. Üldiselt saadetakse Kliendi kirjalikele kaebustele kirjalik või elektrooniline vastus, välja arvatud juhul, kui Kliendi kirjalikule kaebusele esitatakse suuline vastus ja on põhjust arvata, et Klient ei soovi kirjalikku vastust saada.

20. Keelatud tegevused

Pocopay elektrooniliste kanalite või Teenuste kasutamisel või Kliendi suhtluses Pocopayga on järgmised tegevused alati keelatud:

 • Pocopayle väära, ebatäpse või eksitava teabe või dokumentide esitamine või esitamata jätmine;
 • ebaproportsionaalselt suure hulga Kliendi tegevuste suhtes esitatud nõuete põhjustamine ja nende otsustamine nõude esitajate kasuks;
 • Pocopay Teenuste kasutamine seoses ebaseaduslike toodete või Teenuste ja/või varastatud kaubaga, mis hõlmab ka digitaalset ja virtuaalset kaupa;
 • tehingud sanktsioneeritud pooltega;
 • tegevus või tegevusetus, mis rikub mistahes seadust, põhikirja, korraldust või määrust või tava;
 • tegevus või tegevusetus, mis rikub Pocopay koostatud tingimusi.

21. Mõisted

Maksekonto: Pocopay poolt Kliendile maksetehingute tegemiseks sõlmitud maksekonto lepingu alusel avatud maksekonto.

Maksekonto leping: leping maksekonto kasutamiseks.

Klient: füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on kasutanud Pocopay Teenuseid või on avaldanud soovi neid kasutada.

Teenused: Pocopay poolt Kliendile osutatavad Teenused (kaasa arvatud maksekonto ja maksevahend).

Teenuseleping: teatud Teenusele kehtivaid tingimusi reguleeriv leping.

Kolmandate poolte pakutavad Teenused: Kliendile Pocopay elektrooniliste kanalite kaudu pakutavad kolmandate poolte Teenused.

Elektroonilised kanalid: Pocopay poolt loodud ja hallatavad elektroonilised kanalid, mille kaudu Klient saab tehinguid teha või administreerida oma Maksekontot.

Kliendi autentimisandmed: Kliendi poolt valitud kasutajanimi ja parool või muud Pocopay või kolmanda isiku poolt Kliendile antud autentimisandmed.

Hinnakiri: Pocopay koostatud kehtiv Hinnakiri.

Pocopay veebileht: Pocopay veebileht aadressil www.pocopay.com

Maksevahend: isiklik seade (nt Pocopay rakendustega mobiilseade, maksekaart) või Kliendi poolt kasutatavate toimingute kogumik elektrooniliste kanalite kasutamiseks ja toimingute sooritamiseks vastavalt Pocopay veebilehel avaldatud Üldtingimustele ja teabele.

Toiming: maksekontol olevate varade kasutamine (nt maksekorralduste koostamine, kinnitamine ja esitamine), funktsioonide kasutamine, lepingu sõlmimine, teabe- ja dokumendivahetus, limiitide ja piirangute määramine ja Pocopay või kolmanda isiku muu Teenuse või funktsiooni kasutamine (nt Teenuselepingute sõlmimine/muutmine)).

Piirang: Teenuste kasutamise piirang, mis põhineb konkreetsetel parameetritel (seade, ühendus, asukoht, aeg või muu).