Üldtingimused

Kehtivad alates 01.02.2018

Käesolevad Üldtingimused kehtivad kõikidele Pocopay poolt sõlmitud lepingutele, mis viitavad käesolevatele Üldtingimustele.

1. Teave teenusepakkuja kohta

1.1. Pocopay on Eesti õiguse alusel asutatud ja Eesti äriregistrisse kantud äriühing ärinimega AS Pocopay, mille registrikood on 12732518 ning registrijärgne asukoht ja peakontori aadress on Pärnu mnt 18, Tallinn 10141, Eesti. Pocopay koduleht on www.pocopay.com.

1.2. Pocopay on Eesti Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud makseasutus ning on kantud Eesti Finantsinspektsiooni kodulehel avaldatud Eesti Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud makseasutuste nimekirja.

1.3. Pocopay tegevusluba võimaldab Pocopayl osutada piiriüleselt teenuseid kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides (va Luksemburg). Pocopay tegevusloaga on võimalik tutvuda Eesti Finantsinspektsiooni kodulehel.

1.4. Eesti Finantsinspektsiooniga on võimalik ühendust võtta e-posti aadressil info@fi.ee, telefonil +372 668 0500, postiaadressil Sakala 4, 15030 Tallinn, Eesti või muul Eesti Finantsinspektsiooni kodulehel www.fi.ee viidatud viisil.

1.5. Pocopay ei ole krediidiasutus. Pocopay ei kaasa hoiuseid ega muid tagasimakstavaid vahendeid.

2. Mõisted

Käesolevates Üldtingimustes on alljärgnevatel suure algustähega mõistetel alljärgnevad tähendused:

Autentimine: selliste toimingute sooritamine, mis võimaldab Pocopayl tuvastada Kliendi isikusamasuse ja/või Kliendile väljastatud makseinstrumentide kehtivuse;

Autentimisvahendid: teave, ese, tunnus või muu vahend, mis võimaldab Kliendil end Pocopay ees Autentida, tõestada Pocopayle mingi makseinstrumendi kehtivust või Autoriseerida Pocopay jaoks teatud toiminguid, näiteks püsiparool (sealhulgas Poco kood), ühekordne autentimiskood, korduvkasutatav PIN-kood (personal identification number), Kaart, mobiiltelefon, mobiiltelefoni number või sõrmejälg;

Autoriseerimine: selliste toimingute sooritamine, millega Klient kinnitab Pocopayle enda tahet teatud toimingute tegemiseks, näiteks makse tegemiseks;

Hinnakiri: Pocopay kodulehel avaldatud hinnakiri, mis sätestab Pocopay poolt Kliendile osutatavate teenuste eest tasumisele kuuluvad tasud;

Klient: Pocopayga Teenuselepingu sõlminud või Pocopayle Teenuselepingu sõlmimise soovi avaldanud füüsiline või juriidiline isik;

Konto: mistahes Kliendile Pocopay juures avatud konto, sealhulgas maksekonto või limiidikonto;

Kaart: mistahes Pocopay poolt Kliendile väljastatud maksekaart, sealhulgas mistahes Pocopay poolt Kliendile väljastatud deebetkaart või krediitkaart;

Maksekonto: Kliendile Pocopay juures avatud maksekonto;

Pocopay: AS Pocopay, Eesti õiguse alusel asutatud äriühing, registrikood 12732518, aadress Pärnu mnt 18, Tallinn 10141, Eesti;

Pool või Pooled: vastavalt Pocopay või Klient või mõlemad koos;

Privaatsuspoliitika: Pocopay kodulehel avaldatud dokument, mis sätestab Pocopay rakendust kasutavate isikute, Pocopay kodulehte külastavate isikute ja mistahes Pocopay teenuseid kasutavate isikute isikuandmete töötlemise korra;

Teenuse Tingimused: dokument, mis sätestab Pocopay ja Kliendi õigused ja kohustused mingite konkreetsete Pocopay poolt Kliendile osutatavate teenuste osutamisel ja mis viitavad käesolevatele Üldtingimustele;

Teenuseleping: Teenuse Tingimustest ja käesolevatest Üldtingimustest koosnev leping, mis sätestab Pocopay ja Kliendi õigused ja kohustused Teenuse Tingimustes viidatud teenuste osutamisel;

Üldtingimused: käesolevad Üldtingimused.

3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

3.1. Kooskõlas kohalduva õigusega on Pocopay kohustatud rakendama Kliendi suhtes kohalduvas õiguses sätestatud rahapesu ja terrorismi tõkestamisele suunatud hoolsusmeetmeid. Muu hulgas on Pocopay kohustatud tuvastama ja kontrollima Kliendi, Kliendi esindaja ning Kliendi tegelik(e) kasusaaja(te) isikusamasuse, koguma teavet Kliendi ning Kliendile osutatavate teenuste kasutamise kohta ning kõrvaldama mistahes rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlused, mis Pocopayl Kliendi või Kliendile osutatavate teenuste kasutamisega seoses tekkida võivad.

3.2. Klient kohustub esitama Pocopayle kõik andmed ja dokumendid, mida Pocopay punktis 3.1 viidatud hoolsusmeetmete kohaldamiseks või mis tahes muude kohalduvast õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks Kliendilt nõuab.

3.3. Klient tagab, et kõik andmed ja dokumendid, mida Klient Pocopayle esitab on tõesed, täpsed ja ajakohased. Pocopayle esitatud andmete ja dokumentide uuenemisel kohustub Klient esitama Pocopayle uuendatud andmed ja dokumendid. Pocopayle esitatud andmeid ja dokumente on Kliendil võimalik uuendada Pocopay rakenduse vahendusel.

3.4. Pocopay võib Kliendi esitatud andmeid ja dokumente koguda ja/või kontrollida ka kolmandate isikute käest.

3.5. Kliendi isikuandmete töötlemise täpsem kord on sätestatud Pocopay kodulehel avaldatud Privaatsuspoliitikas.

4. Teenuste osutamisest keeldumine ning Teenuselepingu ülesütlemine

4.1. Seoses Pocopayle kohalduvast õigusest tulenevate kohustustega jätab Pocopay endale õiguse keelduda Kliendile teenuseid osutamast, õiguse keelduda Kliendiga mistahes Teenuselepingut sõlmimast ning õiguse öelda viivitamata üles Kliendiga sõlmitud Teenuseleping, kui esineb üks või mitu järgmistest alustest:

4.1.1. Klient ei ole:

 • (a) vähemalt 18-aastane;
 • (b) sellise riigi resident, kus Pocopay tegutseb; või
 • (c) Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi kodanik;

4.1.2. Pocopay ei suuda kohaldada Kliendi suhtes üht või mitut rahapesu ja terrorismi tõkestamisele suunatud hoolsusmeedet, sealhulgas:

 • (a) tuvastada Kliendi isikusamasust;
 • (b) tuvastada Kliendi eesmärki Pocopay teenuste kasutamisel;

4.1.3. Klient ei esita Pocopayle, vaatamata Pocopay nõudmisele, täiendavaid andmeid ja/või dokumente, mida Pocopay on vastavalt kohalduvale õigusele kohustatud koguma;

4.1.4. Klient on tahtlikult või raske hooletuse tõttu:

 • (a) esitanud Pocopayle ebaõigeid või ebapiisavaid andmeid ja/või dokumente;
 • (b) jätnud täitmata Teenuselepingust tuleneva kohustuse; või
 • (c) põhjustanud Pocopayle kahju või loonud ohu kahju tekkimiseks;

4.1.5. Pocopayl on kahtlus, et Klient võib olla seotud või Kliendile osutatavaid teenuseid võidakse kasutada rahapesuks, terrorismi rahastamiseks, pettuseks või muuks ebaseaduslikuks tegevuseks ning Pocopay ei suuda seda kahtlust kõrvaldada;

4.1.6. Kliendi või Kliendiga seotud isiku puhul esinevad kõrgemale rahapesu, terrorismi rahastamise, pettuse või muu ebaseaduslikuks tegevuseks riskile viitavad asjaolud ning sellest tulenevalt ei soovi Pocopay Kliendile teenuseid osutada;

4.1.7. Klient või Kliendiga seotud isik on või on olnud rahvusvahelise finantssanktsiooni subjektiks;

4.1.8. Kliendil on Pocopay ees sissenõutavaks muutunud võlgnevus, mille eest on Pocopayl õigus nõuda Kliendilt viivist;

4.1.9. pädev avaliku võimu kandja või muu pädev isik, sealhulgas mistahes pädev korrakaitseorgan, järelevalveorgan, maksuhaldur, kohus või kohtutäitur, on andnud Pocopayle õiguspärase korralduse mistahes Kliendi Konto arestimiseks või muul viisil Kliendile osutatavate teenuste piiramiseks;

4.1.10. rahvusvaheline arveldussüsteemi haldaja, sealhulgas rahvusvaheline kaardiorganisatsioon, Pocopay korrespondent pank või mistahes muu Kliendile osutatavaid teenuseid vahendav isik nõuab Pocopaylt Kliendile osutatavate teenuste piiramist;

4.1.11. Pocopay ei või Kliendile kohalduva õiguse alusel teenuseid osutada ja/või Pocopayl on kohalduva õiguse alusel õigus Kliendile teenuse osutamisest keelduda ja/või Pocopayl on kohalduva õiguse alusel õigus öelda Kliendiga sõlmitud Teenuseleping viivitamata üles;

4.1.12. Pocopay ei suuda tuvastada juriidilisest isikust Kliendi olemasolu, esindaja esindusõigust või tegelikku kasusaajat;

4.1.13. juriidilisest isikust Kliendi omakapitali moodustavad esitajaaktsiad või muud esitajaväärtpaberid;

4.1.14. juriidilisest isikust Klient ei ole registreeritud sellises riigis, kus Pocopay tegutseb;

4.1.15. esineb muu mõjuv põhjus.

4.2. Juhul, kui Pocopay on kasutanud oma punktist 4.1 tulenevat õigust keelduda Kliendile teenuseid osutamast, õigust keelduda Kliendiga Teenuselepingut sõlmimast või õigust öelda Kliendiga sõlmitud Teenuseleping üles, siis ei vastuta Pocopay sellest Kliendile tekkinud kahju eest, välja arvatud juhul, kui ilmneb, et Pocopay on kahju tekitanud tahtlikult.

4.3. Juhul, kui Pocopay ütleb Kliendiga sõlmitud Teenuselepingu punkti 4.1 alusel üles ning sellega seoses sulgeb Kliendi Konto, siis kooskõlas kohalduva õigusega kannab Pocopay vastaval Kontol olevad vahendid üksnes sellisele kontole, mis on avatud Kliendi nimel mõnes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis registreeritud krediidiasutuses.

5. Teenuste kasutamine kolmandate isikute poolt

5.1. Klient tagab, et mistahes Kliendi Kontot, Kaarti või muud Pocopay poolt Kliendile osutatavat teenust ei kasutaks ükski kolmas isik peale Kliendi enda ning rakendama kohast hoolt, et takistada kolmandatele isikutele ligipääs mistahes Kliendi Kontole, Kaardile või mistahes muule Pocopay poolt Kliendile osutatavale teenusele, välja arvatud juhul, kui Teenuselepingus on sõnaselgelt sätestatud teisiti.

5.2. Juhul, kui Kliendil on kahtlus, et Kliendi Kontot, Kaarti või muud Pocopay poolt Kliendile osutatavat teenust kasutab Kliendi nõusolekuta mõni kolmas isik peale Kliendi enda, siis kohustub Klient sellest viivitamata teavitama Pocopay kasutajatuge.

6. Autentimisvahendid

Kliendi isiku või Kliendile väljastatud maksevahendite Autentimiseks ja Kliendi poolt tehtavate toimingute Autoriseerimiseks võib Pocopay väljastada Kliendile Autentimisvahendeid nagu PIN‑kood, ühekordne autentimiskood või muud sellist. Kui Pocopay rakendus seda võimaldab, siis võib Klient oma Autentimisvahendeid ka ise seadistada või muuta. Autentimisvahendiks loetakse ka mobiiltelefoni, mille vahendusel Klient Pocopay rakendust kasutab, ning mistahes Kliendi Kaarti.

7. Autentimisvahendite hoidmine

7.1. Klient kohustub hoidma oma Autentimisvahendeid kaitstuna ning tagama, et kolmandatel isikutel ei oleks võimalik neid Kliendi Autentimiseks ega Kliendile osutatavate teenuste Autoriseerimiseks kasutada.

7.2. Poco koodi, Kaardi PIN‑koodi ja muud korduvaks kasutamiseks mõeldud teadmispõhised Autentimisvahendid kohustub Klient meelde jätma, mitte salvestama neid paberkandjal, arvutifailis ega muul taasesitamist võimaldaval viisil, hävitama kõik teadmispõhiseid Autentimisvahendeid sisaldavad paberkandjad, arvutifailid ja muud andmekandjad ning rakendama muid mõistlikult vajalikke meetmeid, et teadmispõhiseid Autentimisvahendeid konfidentsiaalsena hoida. Klient kohustub teadmispõhiseid Autentimisvahendeid regulaarselt vahetama. Teadmispõhiste Autentimisvahendite vahetamisel on Kliendil keelatud kasutada selliseid teadmispõhiseid Autentimisvahendeid, mida Klient on juba varasemalt Autentimisvahendina kasutanud.

7.3. Mobiiltelefoni, Kaardi ja muud füüsilised Autentimisvahendid kohustub Klient hoidma üksnes enda kasutuses, mitte andma neid kolmandate isikute kasutusse ning mitte jätma neid valveta. Klient kohustub hoidma enda üksnes kasutuses ja mitte andma kolmandate isikute kasutusse ka e-posti aadressi ega mobiiltelefoni numbrit, mille vahendusel Klient Pocopay teenuseid kasutab.

8. Autentimine ja Autoriseerimine

8.1. Pocopayl on õigus mitte osutada Kliendile teenuseid, kui Klient ei ole end Pocopay ees kohaselt Autentinud või mingit tehingut või mistahes muud toimingut kohaselt Autoriseerinud.

8.2. Klient kohustub end Autentima ja Kliendi taotletavaid toiminguid Autoriseerima Pocopay poolt nõutud viisil, kasutades selleks Pocopay poolt nõutud Autentimisvahendeid.

8.3. Autentimist ja Autoriseerimist võib Pocopay Kliendilt nõuda igal ajal ning mistahes tehingu või toimingu sooritamiseks. Autentimiseks ja Autoriseerimiseks võib Pocopay paluda Kliendil näiteks sisestada Pocopay rakenduses enda Poco koodi või muu püsiparooli, ühekordse autentimiskoodi või sõrmejälje või sisestada makseterminalis enda Kaardi PIN-koodi.

9. Tegevus Autentimisvahendite kaotuse korral

Juhul, kui Kliendil on kahtlus, et:

 • mõni Kliendi Autentimisvahend võib olla sattunud mõne kolmanda isiku käsutusse, sealhulgas juhul, kui Kliendi mobiiltelefon või Kaart on ära kadunud või ära varastatud;
 • mõnda Kliendi Autentimisvahendit on kasutatud ilma Kliendi nõusolekuta või teadmiseta, sealhulgas juhul, kui Klient tuvastab, et tema Konto või Kaardiga on tehtud Autoriseerimata makse; või
 • esinevad muud asjaolud, mille tulemusel võib mõnel kolmandal isikul olla võimalik kasutada Kliendi Kontot või Kaarti, sealhulgas juhul, kui mõni kolmas isik on saanud teada Kliendi Poco koodi või Kliendi Kaardi PIN‑koodi;

siis kohustub Klient viivitamata teavitama sellest Pocopay kasutajatuge ning kas Pocopay rakenduse vahendusel iseseisvalt või juhul, kui see ei ole iseseisvalt võimalik, siis Pocopay kasutajatoe abiga vastava Autentimisvahendi uue vastu välja vahetama (näiteks muutma enda Poco koodi) või Konto või Kaardi blokeerima ja/või sulgema.

10. Teenuste piiramine

10.1. Juhul, kui esineb mõni punktis 9 sätestatud asjaolu, esineb mõni punktis 4.1 sätestatud asjaolu või Pocopay kahtlustab, et Kliendile osutatavaid teenuseid võidakse kasutada pettuseks, rahapesuks, terrorismi rahastamiseks või mistahes muuks ebaseaduslikuks tegevuseks, siis on Pocopayl õigus Kliendile osutatavaid teenuseid piirata, sealhulgas blokeerida ja/või sulgeda Kliendi Konto ja/või Kaart ja/või blokeerida, sulgeda või nõuda mõne Kliendi Autentimisvahendi välja vahetamist.

10.2. Punkti 10.1 alusel teenuste piiramise korral teavitab Pocopay piirangute kohaldamisest Klienti võimaluse korral enne piirangute kohaldamist või juhul, kui see ei ole võimalik, siis viivitamata pärast piirangute kohaldamist, välja arvatud juhul, kui Pocopayl on kohalduva õiguse alusel keelatud Klienti piirangutest teavitada.

10.3. Piirangute eemaldamiseks võib Klient võtta ühendust Pocopay kasutajatoega. Juhul, kui piirangute kohaldamise aluseks olevad asjaolud on ära langenud, siis eemaldab Pocopay piirangud.

10.4. Pocopay ei vastuta käesoleva punkti 10.1 alusel teenuste piiramisest Kliendile tekkinud kahju eest, kui Pocopay on piiranguid kohaldanud heas usus, sealhulgas juhul, kui hiljem selgub, et piirangute kohaldamiseks puudus tegelikult alus.

11. Autoriseerimata maksed

11.1. Juhul, kui Kliendi Kontolt ja/või Kliendi Kaardiga tehakse makse ilma, et Klient oleks seda Autoriseerinud, ning sellise makse tegemiseks on kasutatud Autentimisvahendeid, mille Klient on ära kaotanud või mis on Kliendilt ära varastatud või Kliendi Autentimisvahendeid on kasutatud mistahes muul õigustamatul viisil, siis kannab sellisest Autoriseerimata maksest või muust Autentimisvahendite õigustamatust kasutusest Kliendile tekkinud kahju riisikot Klient ise.

11.2. Klient ei kanna Autoriseerimata maksest või muust Autentimisvahendite õigustamatust kasutusest Kliendile tekkinud kahju riisikot juhul, kui:

11.2.1. Pocopay ei ole võimaldanud Kliendil Pocopayd kooskõlas punktiga 9 teavitada;

11.2.2. kahju põhjustas Pocopay tegevus või tegevusetus; või

11.2.3. Klient ei olnud Autentimisvahendi kaotusest või vargusest enne Autoriseerimata makse tegemist teadlik.

11.3. Hoolimata punktis 11.2 sätestatust kannab Klient siiski Autoriseerimata maksest või muust Autentimisvahendite õigustamatust kasutusest Kliendile tekkinud kahju riisikot juhul, kui kahju tekkimise põhjuseks on muu hulgas asjaolu, et Klient on toime pannud pettuse.

11.4. Kliendi vastutus Autoriseerimata makse tõttu Kliendile tekkinud kahju eest on piiratud 50 euroga, välja arvatud juhul, kui kahju on tekkimise põhjuseks on muu hulgas asjaolu, et:

11.4.1. Klient on toime pannud pettuse; või

11.4.2. Klient on rikkunud tahtlikult või raskest hooletusest ühte või mitut Teenuselepingus sätestatud Autentimisvahendite hoidmise kohustust, sealhulgas käesolevate Üldtingimuste punktides 59 sätestatud kohustust.

11.5. Klient ei vastuta punktis 11.1 viidatud kahju eest, mis on tekkinud pärast seda, kui Klient on Pocopayd kooskõlas punktiga 9 teavitanud, välja arvatud juhul, kui:

11.5.1. kahju tekkimise põhjuseks on (muu hulgas) asjaolu, et Klient on toime pannud pettuse ning Pocopay teavitab pettusest politseid või muud asjakohast järelevalve organit; või

11.5.2. Klient on Pocopayd kooskõlas punktiga 9 teavitanud enam kui 13 kuud pärast päeva, mil Kliendi Kontot seoses punktis 9 viidatud asjaoludega debiteeriti.

11.6. Punktis 11.1 kirjeldatud autoriseerimata makse puhul, tagastab Pocopay Kliendile maksesumma viivitamata, kuid mitte hiljem, kui järgmisel arvelduspäeval pärast päeva, mil Pocopay sai autoriseerimata maksest teada (välja arvatud ulatuses, milles autoriseerimata makse eest vastutab Klient ise).

12. Täitmata ja valesti täidetud maksed

12.1. Juhul, kui Pocopay on jätnud Kliendi kohaselt edastatud maksejuhise täitmata või täitnud selle valesti, siis on Kliendil õigus nõuda Pocopaylt vastava maksesumma viivitamatut tagasimaksmist, ilma et maksesummast tehtaks mingeid mahaarvamisi. Juhul, kui Pocopay võttis Kliendilt maksejuhise täitmisel teenustasu, siis on Kliendil õigus nõuda Pocopaylt ka vastava teenustasu tagastamist koos teenustasult arvestatud viivisega seadusjärgses määras. Juhul, kui Pocopay on teinud Kliendi maksejuhise täitmisel maksesummast alusetult mahaarvamisi, siis on Pocopay kohustatud viivitamata edastama alusetult maha arvatud summad makse saajale.

12.2. Kliendil ei ole punktis 12.1 sätestatud õigusi juhul, kui Pocopay on täitnud Kliendi maksejuhise kooskõlas Kliendi poolt Pocopayle edastatud IBAN (international bank account number) formaadis konto numbriga. Sellisel juhul on Kliendil õigus nõuda, et Pocopay aitaks Kliendil maksesummat tagasi saada. Sellisel juhul on Pocopayl õigus nõuda Kliendilt selle eest Hinnakirjas ette nähtud tasu.

13. Tundmatu laekumine

Juhul, kui Kliendil on kahtlus, et tema Kontole on laekunud summa, mille saamiseks ei ole Kliendil tema parima teadmise kohaselt õigust, siis on Klient kohustatud teavitama sellest viivitamata Pocopay kasutajatuge. Juhul, kui Kliendi Kontole on laekunud summa, mille saamiseks ei ole Kliendil õigust, siis on Pocopayl õigus vastav summa Kliendi Kontolt kinni pidada.

14. Tasud

14.1. Klient kohustub tasuma Pocopayle Pocopay poolt Kliendile osutatavate teenuste eest Hinnakirjas sätestatud tasu.

14.2. Juhul, kui Kliendile osutatava teenuse või Kliendi poolt tehtava toimingu eest on Hinnakirjas ette nähtud tasu, siis peab Pocopay vastava summa Kliendi Maksekontolt kinni ilma sellest Klienti teavitamata.

14.3. Juhul, kui Kliendile osutatavate teenuste eest on Hinnakirjas ette nähtud igakuine tasu, siis peab Pocopay vastava summa Kliendi Maksekontolt kinni etteulatuvalt eesoleva kuu eest iga jooksva kuu sellisel kuupäeval, mil Pocopay vastavat teenust Kliendile osutama hakkas, välja arvatud juhul, kui Teenuselepingus või Hinnakirjas on sätestatud teisiti.

Näiteks, kui Klient tellib endale kuutasupõhise teenuse ning ei Teenuselepingus ega Hinnakirjas ei ole sätestatud teisiti, siis kuulub vastav kuutasu esmakordselt tasumisele kuupäeval, mil Pocopay hakkas Kliendile vastavat teenust pakkuma ning edaspidi iga järgneva kuu samal kuupäeval etteulatuvalt eesoleva kuu eest.

14.4. Pocopay teenuste kasutamine eeldab interneti- ning mobiilsideühendust. Tasud interneti- ning mobiilsideühenduse eest tasub Klient oma teenusepakkuja(te)le eraldi.

15. Võlgnevused

15.1. Klient tagab, et Kliendi Maksekontol on igal ajahetkel vähemalt selline summa, mis on piisav, et tasuda mistahes võlgnevused, mis Kliendil seoses Pocopay poolt Kliendile osutatavate teenustega Pocopay ees tekkinud on.

15.2. Maksetähtpäeva saabumisel on Pocopayl õigus vastavad võlgnevused Kliendi Maksekontolt kinni pidada ilma sellest Klienti teavitamata. Muu hulgas on Pocopayl õigus pidada Kliendi Maksekontolt kinni kõik Hinnakirjas viidatud tasude ja intresside võlgnevused.

15.3. Juhul, kui Kliendi Maksekontol ei ole maksetähtpäeva saabumisel võlgnevuse tasumiseks piisavalt vahendeid, siis on Pocopayl õigus:

15.3.1. pidada võlgnevus kinni mistahes muult Kliendi Kontolt; või

15.3.2. nõuda Kliendilt võlgnetavalt summalt viivist Hinnakirjas sätestatud määras arvestatuna iga viivituses oldud päeva eest kuni võlgnevuse kohase tasumiseni.

15.4. Pocopayl on õigus pidada Kliendi Kontolt kinni ka mistahes viivise võlgnevused, leppetrahvi võlgnevused, kahjutasude võlgnevused ning mistahes muude Pocopay poolt Kliendile osutatavate teenustega seotud võlgnevused.

16. Teenuse katkestused

16.1. Pocopay annab endast parima, et Pocopay poolt Kliendile osutatavad teenused oleksid igal ajal kättesaadavad. Pocopayl on õigus teha Kliendile teenuste osutamisel aeg-ajalt katkestusi teenustega seotud infotehnoloogiliste süsteemide hooldamiseks. Pocopay annab endast parima, et hooldusega seotud katkestused oleksid võimalikult lühikesed ning langeksid ajale, mil teenuste kasutatavus on võimalikult väike. Võimaluse korral teavitab Pocopay Klienti hooldusega seotud katkestusest ette.

16.2. Pocopay ei vastuta hooldusega seotud katkestuste eest. Klient on teadlik, et Pocopay poolt osutatavate teenuste puhul võib esineda katkestusi ka tulenevalt teenuste osutamisel osalevatest kolmandatest osapooltest. Pocopay ei vastuta selliste kolmandate osapoolte tõttu tekkinud katkestuste eest.

17. Kolmandate osapoolte teenused

Pocopay rakenduse, Pocopay kodulehe ja/või muu Pocopay poolt hallatava kanali vahendusel võivad Kliendile oma teenuseid pakkuda ka kolmandad osapooled. Pocopay ei tegutse selliste kolmandate osapoolte poolt pakutavate teenuste suhtes agendi ega esindajana, vaid võimaldab üksnes sellistel kolmandatel osapooltel oma teenuseid Pocopay poolt hallatava keskkonna vahendusel pakkuda. Kliendi ja selliste kolmandate osapoolte vahelised suhted ei ole reguleeritud käesolevate Üldtingimustega ega mistahes Teenuselepinguga ning Pocopay ei vastuta selliste kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste eest.

18. Vastutus

18.1. Pooled ei vastuta oma kohustuste täitmata jätmise eest või rikkumise eest juhul, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud (näiteks sõda, rahutus, loodusnähtus, streik, sideteenuste katkestus, elektri katkestus, küberrünnak), ametivõimude tegevus või muu Pooltest sõltumatu asjaolu, mida kohustust rikkunud Pool ei saanud mõjutada ning mille välistamist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata.

18.2. Pocopay vastutab oma kohustuste rikkumise eest üksnes juhul, kui rikkumine on põhjustatud Pocopay raskest hooletusest.

18.3. Pocopay ei vastuta Kliendile tekitatud mittevaralise kahju ega saamata jäänud tulu eest.

18.4. Pocopay ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest juhul, kui kahju tekkimise põhjustas asjaolu, et Klient ei täitnud kohaselt oma mistahes Teenuselepingust või kohalduvast õigusest tulenvaid kohustusi, sealhulgas käesolevate Üldtingimuste punktides 59 sätestatud kohustusi.

19. Suhtlus

19.1. Pocopay võib edastada Kliendile Pocopay poolt Kliendile osutatavate teenustega seotud teateid Pocopay rakenduse vahendusel ja/või mistahes kontaktandmetele, mis Klient Pocopayle edastanud on, või mida Klient Pocopayle teadaoleva info kohaselt kasutab, sealhulgas e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja elukoha aadress.

19.2. Klient tagab, et Pocopayle edastatud kontaktandmed on ajakohased ning Klient on nende kontaktandmete vahendusel kättesaadav. Kontaktandmete uuenemisel kohustub Klient edastama Pocopayle viivitamatult enda uuendatud kontaktandmed. Kontaktandmeid on Kliendil võimalik uuendada Pocopay rakenduse vahendusel.

19.3. Pocopay poolt Kliendile edastatud teated loetakse Kliendi poolt kätte saaduks, kui need on Kliendi Pocopay rakenduse ja/või Kliendi poolt Pocopayle edastatud kontaktandmete vahendusel Kliendile kättesaadavad.

19.4. Kliendil on võimalik edastada Pocopayle Pocopay poolt Kliendile osutatavate teenustega seotud teateid Pocopay rakenduse vahendusel või pöördudes Pocopay kasutajatoe poole. Pocopay kasutajatoe kontaktandmed on märgitud Pocopay rakenduses ja Pocopay kodulehel.

19.5. Pocopay rakendust on võimalik kasutada eesti, inglise, soome või muus keeles. Pocopay rakenduse keelt on Kliendil võimalik Pocopay rakenduses ise muuta. Pocopay kasutajatugi on saadaval eesti, inglise ja vene keeles. Teenuse Tingimused ja käesolevad Üldtingimused on Kliendile kättesaadavad eesti ja inglise keeles.

20. Tehnilised nõuded

Klient tagab, et mobiiltelefon, mille vahendusel Klient Pocopay rakendust kasutab, ja selle operatsioonisüsteem vastaksid vastavalt App Store’is või Google Play’s viidatud tehnilistele nõuetele. Pocopay rakenduse vahendusel Pocopay teenuste kasutamiseks peab rakendus olema ühendatud internetiga. Pocopay teenuste kasutamiseks peab Kliendil olema aktiivne e-posti aadress ning mobiiltelefoni number.

21. Isikuandmete töötlemine

Pocopay töötleb Kliendi isikuandmeid vastavalt Pocopay kodulehel avaldatud Privaatsuspoliitikale.

22. Tingimuste muutmine

22.1. Pocopayl on õigus mistahes Teenuselepinguid, sealhulgas käesolevaid Üldtingimusi, mistahes Teenuse Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muuta.

22.2. Üldtingimuste, Teenuse Tingimuste ja Hinnakirja kehtivateks versioonideks loetakse dokumentide Pocopay kodulehel avaldatud kõige uuemaid versioone. Üldtingimuste, Teenuse Tingimuste ja Hinnakirja kehtivad versioonid on igal ajal Pocopay kodulehel kättesaadavad.

22.3. Teenuselepingu muutmise korral teavitab Pocopay Klienti muudatustest Pocopay rakenduse või e-posti vahendusel vähemalt 2 kuud enne muudatuste jõustumist, välja arvatud juhul, kui Teenuse Tingimustes on teisiti sätestatud. Juhul, kui Klient ei ole muudatustega nõus, on Kliendil enne muudatuste jõustumist õigus muudatustest puudutatud Teenuseleping viivitamata ja ilma täiendavate tasudeta üles öelda, edastades vastavasisulise e-kirja Pocopay kasutajatoele või juhul, kui see on võimalik, siis tehes Pocopay rakenduses vastava valiku. Juhul, kui Klient ei ole Pocopayd hiljemalt enne muudatuste jõustumist teavitanud, et ta ei ole muudatustega nõus, siis loetakse, et Klient on muudatustega nõustunud ning Klient kaotab oma eelnimetatud õiguse Teenuseleping üles öelda.

22.4. Teenuselepingu muudatused jõustuvad vastavalt muudetud Üldtingimustes, muudetud Teenuse Tingimustes, muudetud Hinnakirjas või muus muudetud Teenuselepingu dokumendis viidatud kuupäeval.

22.5. Pocopayl on õigus muuta Teenuselepingut ilma sellest Kliendile teatamata juhul, kui muudatus puudutab Teenuselepingule kohalduvaid intressimäärasid ning intressimäära muutus tuleneb Poolte vahel kokkulepitud alusintressimäära muutusest või kui intressimäära muutus on Kliendile soodne. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust Teenuselepingut punktis 22.3 sätestatud korras üles öelda.

22.6. Juhul, kui ilmneb, et mõni mistahes Teenuselepingust tulenev säte on kohalduva õiguse alusel tühine, siis on Pocopayl õigus Teenuselepingut ühepoolselt muuta, asendades vastava tühise sätte kehtiva sättega selliselt, et uus säte täidaks võimalikult suures ulatuses eesmärki, mis oli tühisel sättel. Sellisel juhul saadab Pocopay Kliendile muudatuse kohta Pocopay rakenduse või e-posti teel teavituse. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust Teenuselepingut punktis 22.3 sätestatud korras üles öelda.

23. Üldtingimuste ja Teenuse Tingimuste vastuolu

Käesolevate Üldtingimuste ja mistahes Teenuse Tingimuste vastuolu korral kohaldatakse Teenuse Tingimuste sätteid.

24. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine

24.1. Teenuselepingutele kohaldatakse Eesti õigust.

24.2. Kliendil on õigus esitada Kliendile osutatavate teenuste kohta Pocopayle kaebusi, saates Pocopayle vastavasisulise e‑kirja Pocopay kasutajatoele. Pooled lahendavad mistahes Teenuselepingu alusel tekkinud vaidluse läbirääkimiste teel. Juhul, kui Pooled ei suuda vaidlust läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eestis, välja arvatud juhul, kui kohalduvast õigusest tuleneb imperatiivselt teisiti.

24.3. Juhul, kui Pocopay ei ole tarbijast Kliendi kohaselt esitatud kaebusele 15 päeva jooksul vastanud, siis on tarbijast Kliendil õigus pöörduda oma kaebusega Eesti Tarbijakaitsekaitseameti poole. Täpsemad tingimused Tarbijakaitseameti poole pöördumiseks leiab Tarbijakaitseameti kodulehelt www.tarbijakaitseamet.ee.

25. Lõppsätted

25.1. Mistahes Teenuselepingust tuleneva üksiku sätte kehtetus ei too kaasa kogu Teenuselepingu kehtetust ega vabasta Pooli ülejäänud Teenuselepingu sätete täitmisest.

25.2. Kliendil ei ole õigust anda mistahes Teenuselepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle kolmandale isikule ilma Pocopay nõusolekuta.

25.3. Pocopayl on õigus anda mistahes Teenuselepingust tulenevad õigused ja kohustused üle kolmandale isikule ilma Kliendi nõusolekuta.